FERTILITZACIÓ | 08/06/2020  Ruralcat

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha elaborat una guia per implantar el Sistema de Gestió Ambiental en explotacions ramaderes a Catalunya

En el marc de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, l’any 2017 es va publicar la Decisió d’Execució (UE) 2017/302 de la Comissió, per la qual s’estableixen conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) respecte a la cria intensiva d’aus de corral o de porcs.

Guia d'aplicació de la MTD1 Decisió d'Execució (UE) 2017/302 Explotacions ramaderes a Catalunya

Guia d'aplicació de la MTD1 Decisió d'Execució (UE) 2017/302 Explotacions ramaderes a Catalunya

Entre les 34 MTD descrites, la MTD 1 planteja la necessitat d’implantar un Sistema de Gestió Ambiental a les activitats ramaderes afectades per aquestes conclusions sobre les MTD, és a dir, a totes aquelles activitats incloses a l’epígraf 6.6 de l’annex I de la Directiva 2010/75/UE.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha elaborat una guia de caire pràctic i proper orientada a les empreses que necessiten implantar el Sistema de Gestió Ambiental però no desitgen obtenir-ne la certificació. Tot i això, per a aquelles empreses que tinguin com a objectiu implantar un Sistema de Gestió Ambiental i certificar-lo, aquesta guia pot ser un punt de partida, que caldrà completar amb els requisits propis de la norma amb la qual s’obtingui la certificació.

Normativa de referència

DECISIÓ D'EXECUCIÓ (UE) 2017/302 DE LA COMISSIÓ de 15 de febrer de 2017 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el marc de la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i de Consell respecte a la cria intensiva d'aus de corral o de porcs.

DIRECTIVA 2010/75 / UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 24 de novembre de 2010 sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació). 

Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Departament de Territori i Sostenibilitat