TRAÇABILITAT | 18/07/2004  Ruralcat

Es crea la Marca de Garantia Halal de la Junta Islàmica

L¿Institut Halal de la Junta Islàmica ha creat una nova marca, la Garantia Halal, que garanteix que els productes que la incorporen acompleixen els requisits que exigeix la Llei Islàmica pel seu consum.

Marca de Garantia Halal

En el marc de l¿acord de Cooperació que el parlament espanyol va signar, l¿any 1992, amb els representants de les religions declarades ¿de Notori Arrelament per l¿Estat Espanyol¿, la Comissió Islàmica d¿Espanya ha creat l¿Institut Halal amb l¿objectiu de ¿regular i certificar els aliments i productes que són aptes pel consum dels musulmans a Espanya, en l¿àmbit de la UE i per l'exportació de productes a països de pràctiques islàmiques¿. Aquest Institut disposa d¿una normativa bàsica que regula els productes i els cataloga en funció de la seva disposició i aptitud pel consum musulmà en tres categories diferenciades: els productes autoritzats o ¿halal¿, els productes dubtosos i els productes prohibits o ¿haram¿. Permès, autoritzat o saludable Un aliment és considerat Halal, a la traducció ¿permès, autoritzat o saludable¿, quan s¿ajusta a la normativa islàmica que recull el Corà. D¿aquesta manera, el producte ha d¿estar exempt de qualsevol substància no lícita o qualsevol component que procedeixi d¿un animal prohibit. Els utensilis amb què s¿hagin elaborat, manufacturat o emmagatzemat els productes s¿han d¿ajustar al requisits que estipulen la normativa islàmica i les normes sanitàries espanyoles. Alhora, els productes Halal no poden haver estat en contacte amb substàncies o productes prohibits, com per exemple l¿alcohol, en cap de les fases de elaboració, producció processat, emmagatzematge o transport. Una altre requisit indispensable està relacionat amb el moment del sacrifici de l¿animal que haurà de ser sacrificat d¿acord amb el que prescriu la Llei Islàmica. D¿aquesta manera, l¿animal ha d¿haver mort lliure de patiment ¿recolzat sobre el seu costat esquerre en direcció a la Meca mentre que l¿escorxador pronuncia el nom d¿Alà, amb la intenció específica de matar l¿animal només per tal d¿alimentar-se, i que mori dessagnat per un tall a la jugular¿. La traçabilitat dels aliments Com s¿ha indicat, la Marca de Garantia Halal identifica aquells productes que acompleixen amb els requisits exigits per la Llei Islàmica en dos sectors d¿aplicació:
  • Quan la Marca s¿aplica a aliments o begudes per designar que compleixen els requisits necessaris per ser consumits per musulmans. Amb ella es garanteix que el producte és considerat Halal.
  • Quan la marca de garantia Halal s¿aplica a establiments del Sector Serveis, és a dir, quan compleixen les condicions requerides pels musulmans en quant a menjar, locals dedicats a l¿oració i instal·lacions necessàries per a la pràctica d¿ablucions (purificacions).
La Marca Halal i el sector agroalimentari català En l¿acte de presentació de l¿Institut Halal, el director general de Producció, Innovació i Indústries agroalimentàries del DARP, Salvador Puig, va destacar la gran oportunitat que l¿aparició d¿aquesta iniciativa pel sector alimentari català. D¿igual forma, va assegurar que des del DARP s¿oferiria tot el recolzament necessari per tal de participar activament en la divulgació de les activitats que l¿Institut duu a terme en l¿àmbit català.