AJUTS | 14/07/2004  Ruralcat

Aprovada la transferència de 17.9 milions d¿euros pel desenvolupament de programes ramaders

El Consell de Ministres ha aprovat la transferència de gairebé 18.000 milions d¿euros a les Comunitats Autònomes per a l¿execució de programes ramaders i de millora de qualitat de la llet, d¿acord amb els criteris de la darrera Conferència Sectorial celebrada el passat 15 de juny.

Foto: MAPA

Del total, es destinaran 7.000.000 milions d¿euros al foment de l¿Associacionisme per la Defensa Sanitària Ramadera, amb un criteri de distribució basat en l¿import justificat l¿any anterior per les CCAA, les explotacions integrades en les ADS, el nombre d¿Unitats Ramaderes Majors integrades en les ADS, i el grau d¿integració de les explotacions en les Associacions de Defensa Sanitària. Als programes de productes ramaders de qualitat correspondran 1.243.026 euros, per ajudar als operadors que apliquin programes destinats a establir mecanismes de control que garanteixin el seguiment de l¿animal i el producte en les fases de producció, sacrifici, esquarterament, comercialització i venda al consumidor final, i en particular l¿acompliment de les exigències sobre etiquetat i traçabilitat. Per a la ordenació i control de les condicions productives de les explotacions es destinaran 740.385 euros, quantitat amb què es contribuirà finançar els sistemes d¿identificació i registre dels bovins. En el capítol destinat a la prima nacional complementària a la vaca nodrissa s¿ha aprovat la distribució de 1.447.152 euros, fent-se servir com a criteri per al repartiment el nombre de drets de prima comunicats comunicat per les CCAA i la base de dades SIDEGAN. Donat que en la primera Conferència Sectorial de 2004, celebrada al març, es va territorialitzar el cinquanta per cent dels fons que corresponien a cada Comunitat Autònoma, s¿ha distribuït ara el cinquanta per cent que havia quedat pendent, fets ja els ajustaments corresponents, en funció dels romanents que quedaven en les CCAA amb les quantitats que es van transferir el 2003. Pel foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d¿extinció s¿han repartit 973.620 euros. S¿ha tingut en compte el nombre d¿Associacions de criadors oficialment reconegudes, i s¿ha establert que en el cas que una mateixa raça tingués Associació reconeguda a més d¿una Comunitat Autònoma, l¿assignació es concedirà a la major cens de reproductores. Els programes de ramaderia extensiva comptaran amb 167.503 euros, amb els que s¿establiran ajuts per l¿adquisició d¿animals de reposició de determinades races bovines, ovines i caprunes autòctones espanyoles. Dades de les distribucions a Catalunya
Foment de l'associacionisme per a la defensa sanitària ramadera
651.741
Programa de productes ramaders de qualitat
258.991
Programa de millora de la qualitat de la llet
472.857
Ordenació i control de les condicions productives de les explotacions
75.629
Prima nacional complementària a la vaca nodrissa
 605.767
Races Autòctones en perill d'extinció
72.120
Ramaderia extensiva
8.250
 TOTAL GENERAL (euros) 
 2.145.355