DESENVOLUPAMENT RURAL | 13/07/2004  Ruralcat

La Comissió vol crear un fons europeu de desenvolupament rural

La Comissió Europea (CE) ha proposat avui la creació del Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER), dins de les perspectives financeres entre 2007 i 2013, que defineixi millor les polítiques en aquesta matèria.

Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola

En els documents que presentarà al Consell de Ministres, Brussel·les precisarà les vies de finançament de les despeses agrícoles que tindrà la UE entre 2007 i 2013, però no s¿espera que la situació variï gaire sobre el muntant pressupostari, segons fonts comunitàries. La idea de la Comissió és que les mesures de la Política Agrícola Comuna (PAC) es financin a través de dos fons: el Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga) i el Feader. La CE, doncs, vol crear un instrument específic per al desenvolupament rural, un conjunt de polítiques que cofinancin la UE, els Estats membres i en alguns casos el sector privat amb la intenció de potenciar a la ruralia activitats diferents o que complementin l¿agricultura. El passat mes de febrer, Brussel·les ja va proposar que del pressupost total de la UE la despesa agrícola i pesquera arribi a 57.800 milions anuals en 2013, dels quals 13.200 seran per a desenvolupament rural.

El repartiment actual dels fons

En l'actual marc financer (2000-2006), totes les mesures agrícoles es paguen amb fons d'un instrument, el Feoga (Fons Europeu d¿Orientació i Garantia Agrària) i de dues seccions (Feoga-Garantia i Feoga-Orientació). Pel que fa exclusivament a desenvolupament Rural, aquest es finança amb fons tant del Feoga-Garantia com del Feoga-Orientació i les iniciatives Leader Plus, en les quals participa el sector privat. A part d¿això, per mor de la reforma de la PAC, hi ha un transvasament de diners cap al desenvolupament rural procedent de retallades en les ajudes directes als agricultors. Les coses quedaran, doncs, si prospera la proposta de Brusel·les, de la següent manera: a partir de 2007 el Feaga financiarà les mesures de mercat de la PAC, entre elles les subvencions directes, mentre que s¿establirà una destinació obligatòria per a prop del 67% dels fons del nou Feader.

Tres eixos prioritaris en desenvolupament rural

Brussel·les parla en la seva proposta de tres "eixos prioritaris" dins de cadascun dels quals caldrà gastar el 20% del pressupost per a desenvolupament rural. Aquestes tres categories, a les quals Brusel·les vol destinar el 60% dels fons són:

  • la millora de la competitivitat en l'agricultura i el sector forestal,
  • el suport a les zones desfavorides,
  • la diversificació en altres activitats no agrícoles.
  • En el primer i tercer eix, la participació pública oscil·la entre 50% i 75%. Per al segon grup i el les iniciatives Leader, els sostres de finançament públic de cadascun dels projectes se situen entre el 80% i el 55%, segons l¿esborrany de la proposta. A part d¿aquestes tres línies generals, la Comissió pensa que un 7% de la contribució comunitària restant hauria d¿anar a parar a les iniciatives Leader. La proposta de Brusel·les parla també de les regions anomenades ultraperifèriques, on hi entra per exemple Canàries i on es preveu augmentar en 5 punts el finançament públic que tindran els projectes de desenvolupament rural. Dintre de l'eix sobre zones desfavorides, Brussel·les vol criteris més estrictes per als beneficiaris i, per exemple, preveu que els Estats membres només puguin declarar un màxim del 10% del seu territori com zona susceptible de determinats suports a regions amb dificultats especials.