SANITAT VEGETAL | 11/07/2004  Ruralcat

Productes fitosanitaris per tractaments de postcollita 2004

Joaquín García de Otazo López, responsable de Sanitat Vegetal als Serveis Territorials de Lleida del DARP, ha elaborat un document amb els productes fitosanitaris més convenients per a ser utilitzats en els tractaments de postcollilta de la fruita. A més, aquest document serveix també de guia a l'hora de decidir si cal tractar o no, depenent de la utilització o destí de la fruita collida.

Pomes

Per fer un ús correcte dels productes fitosanitaris destinats a tractaments de postcollita, s¿han de tenir en compte les següents recomanacions::
 • Només es recomana tractar la fruita que vagi destinada a mitjana o llarga conservació, és a dir, més de tres o quatre mesos. Cal tenir en compte que els terminis de seguretat dels productes són d¿un a tres mesos, i és a partir d¿aquest període quan pot començar a adquirir importància l¿escaldat i les podridures.
 • En la prevenció de les malalties de conservació i alteracions dels fruits, és fonamental una bona profilaxi, és a dir, la neteja i desinfecció de cambres, envasos, maquinària, etc. Es recomana especialment la desinfecció dels envasos (palots) abans de tornar a utilitzar-los.
 • Utilitzar només les formulacions que estan expressament autoritzades d'acord amb la legislació vigent. L'ús irregular de productes i/o formulacions No autoritzades pot donar lloc a l'aparició de residus per sobre dels LMR autoritzats. Recordem que la responsabilitat legal en aquests casos és de l'aplicador.
 • Recordeu que el termini de seguretat és el període de temps que ha de transcórrer des de l'aplicació fins a la comercialització de la fruita. En alguns casos està sense determinar, però com a norma general recomanen un mínim de 30 dies per assegurar-nos de la no existència de residus per damunt dels LMRs establerts.
 • Degut als problemes dels possibles residus, cal tenir present l¿origen de la producció (integrada, certificada, standard) i el probable destí de la fruita a l'hora de triar els productes a emprar en els tractaments de post-collita, especialment quan existeixi una possibilitat de tramesa a mercats comunitaris o exportacions a països tercers i per mantenir la qualificació de la producció.
 • Els tractaments fungicides de pre-recolecció són molt efectius, recomanant-se la realització de dos tractaments abans de la collita, aplicant l¿últim de 7 a 10 dies abans de la data prevista d¿inici de recol·lecció. Els fungicides que es recomanen són: captan, folpet, diclofuanida, iprodiona o metil-tiofanat. En qualsevol cas s¿ha de tenir en compte el termini de seguretat.
 • Residus en peres i pomes (LMRs màxims en ppm)
  Substància activa Espanya Unió Europea
  Captan (pi) 3 3
  Dicloran 2 -
  Difenilamina (pi) 5 poma, 10 pera 5 poma, 10 pera
  Etoxiquína 3 -
  Folpet (pi) 3 3
  Imazalil (pi) 5 5
  Iprodiona (pi) 10 10
  Metil-Tiofanat 2 2
  Orto-fenilfenol 10 -
  Tiabendazol (pi) 5 5
  (pi) Producte autoritzat en producció integrada Fungicides, antiescaldants i desinfecció d'envasos
 • Taula de fungicides
 • Taula d'antiescaldants
 • Taula de desinfecció d'envasos
 • En el document ajdunt, que us podeu descarregar en format PDF, trobareu tota la informació sobre els productes fitosanitaris per a tractaments postcollita 2004.