GRUPS OPERATIUS | 25/06/2020  Ruralcat

El DARP resol les sol·licituds d’ajut de la convocatòria 2019 per a la realització de projectes pilot innovadors

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat la resolució de les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors, que es van convocar mitjançant la Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig.

Grups Operatius

A través d’aquesta resolució s’ha aprovat 23 sol·licituds de projectes pilot innovadors

A través d’aquesta resolució s’ha aprovat 23 sol·licituds de projectes pilot innovadors, en què hi participen un total de 89 empreses. Aquests projectes generen una despesa en innovació de 3.438.313,94 euros a les empreses implicades, dels quals es subvenciona un total de 2.455.966,98 euros. Aquest ajut està cofinançant en un 57% pel pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

S’ha aprovat una llista de reserva dels projectes admesos, que s’ajusten a les bases reguladores de l’ajut, per a possibles ampliacions de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria.

Els projectes aprovats ara abasten temàtiques molt diverses relacionades amb el sector agrícola i ramader, com per exemple la gestió de les dejeccions ramaderes, la millora del benestar animal, l’agricultura de precisió, innovacions en el processat d’aliments, desenvolupament de nous productes, producció ecològica i racionalització en l’ús de fertilitzants, entre d’altres.

El passat 4 de maig es van resoldre les sol·licituds d’ajuts destinats al plantejament i redacció de projectes innovadors, per un import total de 99.876,17 euros. Mitjançant aquesta resolució es va aprovar 11 projectes d’aquesta tipologia.

L’ajut per a la realització de projectes pilot innovadors s’emmarca dins de l’operació de Cooperació per a la Innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, amb cofinançament del FEADER.  Aquesta operació compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació i té com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors. Aquesta dotació pressupostària ha quedat exhaurida amb l’aprovació dels projectes pilot innovadors de la convocatòria 2019.

Des de la primera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació, l’any 2015, s’ha aprovat un total de 135 projectes pilot innovadors i de 62 projectes de redacció. Aquests projectes han suposat la participació de 507 empreses i entitats del sector en projectes d’innovació.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Font: DARP