Productes de Qualitat | 29/06/2004  Ruralcat

L¿Oli d¿oliva i les seves principals tipologies

Només aquells olis que procedeixen del fruit de l¿olivera, excepte els obtinguts per mitjà de dissolvents o mitjançant la barreja amb olis de diferents naturalesa, poden comercialitzar-se amb la denominació ¿Oli d¿oliva".

Oli d¿oliva

D¿aquells vàlids per a la seva comercialització s'estableixen diferents categories:

Tipologies d'oli

  • Oli d¿oliva verge
  • Oli d¿oliva refinat
  • Oli d¿oliva
  • Oli de pinyolada d¿oliva cru
  • Oli de pinyolada d¿oliva refinat
  • Oli de pinyolada d¿oliva


  • Oli d¿oliva verge S¿obté del fruit de l¿olivera únicament mitjançant procediments mecànics o per altres mitjans físics en condicions especialment tèrmiques, que no produeixin l¿alteració de l¿oli, que no hagi patit altre tractament que el rentat, la decantació, la centrifugació i el filtrat, amb exclosió dels olis obtinguts mitjançant disolvent, midjançant coadjuvant d'acció química o bioquímica, o per procediment de reesterificació i de qualsevol barreja amb olis d'altra naturalesa. A continuació s¿analitzen les seves diferents tipologies. Oli d¿oliva verge Oli d¿oliva verge amb la característica que el seu grau d¿acidesa lliure expressat en àcid olèic sigui com a màxim de 0'8 per cent grams. A més a més, les seves propietats organolèptiques corresponguin a les fixades per a aquesta categoria en la norma present. S¿identifiquen tres tipus d¿oli d¿oliva verge extra en funció del tipus d¿olives que s¿han emprat en la seva elaboració: