AJUTS | 26/06/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura convoca diversos ajuts forestals per a aquest 2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat per a l’any 2020 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública, ajuts per actuacions de prevenció d’incendis forestals i per a inversions per a la transformació i comercialització de recursos forestals.

Fageda

La dotació pressupostària total és de 6,2 milions d'euros

La dotació total d’aquests ajuts és de 6.226.315,79 euros, i estan cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Les actuacions subvencionades són:

- Redacció dels instruments d’ordenació forestal dels boscos públics:

Aquest ajut està destinat a les entitats locals, amb l’objectiu que redactin documents de planificació de les actuacions de gestió forestal sostenible que desenvoluparan per un període de 15 a 30 anys.. 

- Construcció i millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos públics:

L’objectiu és fomentar la millora de la xarxa viària necessària per la gestió forestal sostenible dels propietaris públics. Engloba tant la construcció de nous camins, la millora dels existents, i la construcció de petites obres civils, com ponts, esculleres, drenatges,.... Són actuacions imprescindibles per a poder executar actuacions de gestió forestal, que a més faciliten altres usos que es donen en els boscos.

- Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics:

Són ajuts per a l’execució de treballs forestals sobre els boscos. L’objectiu és fomentar les actuacions silvícoles de millora, per tal de millorar l’eficiència del cicle de l’aigua, mantenir la biodiversitat, i augmentar la captura de carboni. Es tracta d’actuacions sobre els boscos per a aconseguir que aquests siguin més resilients als efectes del canvi climàtic, i que contribueixin a la conservació de la biodiversitat.

- Actuacions de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal:

Aquesta és la línia principal dels ajuts a la gestió forestal sostenible amb 3,5 M € d’inversió. Els beneficiaris poden ser tant els propietaris públics de terrenys i les seves associacions, com Consells Comarcals i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Engloba actuacions diverses que tinguin com a objectiu la prevenció d’incendis com poden ser la millora de camins, la construcció de camins i punts d’aigua, les franges de baixa càrrega associades als camins, reducció de combustible en zones estratègiques, ...

També s’inclou l’ajut per al manteniment de zones estratègiques per a la prevenció d’incendis a través del pasturatge. Es tracta de zones planificades com a estratègiques per a la prevenció, on s’hi realitza treballs de disminució del combustible vegetal, i on es fomenta que el manteniment l’efectuï el bestiar. Amb aquest ajut s’aconsegueix dur a terme el manteniment amb un cost menor que fent-lo amb maquinària, i es contribueix a fomentar la ramaderia extensiva en aquestes zones.

Quant a la restauració del potencial forestal, engloba els treballs de restauració dels boscos afectats per incendis, ventades, nevades, ... o per agents biòtics com plagues, com seria el cas del Tomicus sobre pi pinyer al Maresme.

- Inversions per la transformació i comercialització dels recursos forestals:

Es tracta d’una línia dirigida a empreses i autònoms que tinguin l’activitat forestal com principal. Finança tant l’adquisició de maquinària forestal (tractors, autocarregadors, processadores, i complements com desbrossadores, cables, pinzes), així com tota aquella maquinària necessària per a l’activitat com poden ser camions de transport, bàscules, ... D’altra banda, també es subvenciona inversions d’obra civil i maquinària en les empreses fins a l’entrada dels productes forestals a les línies de transformació.

L’objectiu de la línia és facilitar la modernització de la maquinària i producció forestal, tant de fusta com de productes no fustaners, per tal d’obtenir una millora en la rendibilitat, ergonomia, i seguretat en el treball, una millora mediambiental per a reduir emissions i consums, i per tant contribuir a una professionalització del sector.

Font: DARP

Informació relacionada