AJUTS | 26/06/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura convoca diversos ajuts forestals per a aquest 2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat per a l’any 2020 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública, ajuts per actuacions de prevenció d’incendis forestals i per a inversions per a la transformació i comercialització de recursos forestals.

Fageda

La dotació pressupostària total és de 6,2 milions d'euros

La dotació total d’aquests ajuts és de 6.226.315,79 euros, i estan cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Les actuacions subvencionades són:

- Redacció dels instruments d’ordenació forestal dels boscos públics:

Aquest ajut està destinat a les entitats locals, amb l’objectiu que redactin documents de planificació de les actuacions de gestió forestal sostenible que desenvoluparan per un període de 15 a 30 anys.. 

- Construcció i millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos públics:

L’objectiu és fomentar la millora de la xarxa viària necessària per la gestió forestal sostenible dels propietaris públics. Engloba tant la construcció de nous camins, la millora dels existents, i la construcció de petites obres civils, com ponts, esculleres, drenatges,.... Són actuacions imprescindibles per a poder executar actuacions de gestió forestal, que a més faciliten altres usos que es donen en els boscos.

- Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics:

Són ajuts per a l’execució de treballs forestals sobre els boscos. L’objectiu és fomentar les actuacions silvícoles de millora, per tal de millorar l’eficiència del cicle de l’aigua, mantenir la biodiversitat, i augmentar la captura de carboni. Es tracta d’actuacions sobre els boscos per a aconseguir que aquests siguin més resilients als efectes del canvi climàtic, i que contribueixin a la conservació de la biodiversitat.

- Actuacions de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal:

Aquesta és la línia principal dels ajuts a la gestió forestal sostenible amb 3,5 M € d’inversió. Els beneficiaris poden ser tant els propietaris públics de terrenys i les seves associacions, com Consells Comarcals i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Engloba actuacions diverses que tinguin com a objectiu la prevenció d’incendis com poden ser la millora de camins, la construcció de camins i punts d’aigua, les franges de baixa càrrega associades als camins, reducció de combustible en zones estratègiques, ...

També s’inclou l’ajut per al manteniment de zones estratègiques per a la prevenció d’incendis a través del pasturatge. Es tracta de zones planificades com a estratègiques per a la prevenció, on s’hi realitza treballs de disminució del combustible vegetal, i on es fomenta que el manteniment l’efectuï el bestiar. Amb aquest ajut s’aconsegueix dur a terme el manteniment amb un cost menor que fent-lo amb maquinària, i es contribueix a fomentar la ramaderia extensiva en aquestes zones.

Quant a la restauració del potencial forestal, engloba els treballs de restauració dels boscos afectats per incendis, ventades, nevades, ... o per agents biòtics com plagues, com seria el cas del Tomicus sobre pi pinyer al Maresme.

- Inversions per la transformació i comercialització dels recursos forestals:

Es tracta d’una línia dirigida a empreses i autònoms que tinguin l’activitat forestal com principal. Finança tant l’adquisició de maquinària forestal (tractors, autocarregadors, processadores, i complements com desbrossadores, cables, pinzes), així com tota aquella maquinària necessària per a l’activitat com poden ser camions de transport, bàscules, ... D’altra banda, també es subvenciona inversions d’obra civil i maquinària en les empreses fins a l’entrada dels productes forestals a les línies de transformació.

L’objectiu de la línia és facilitar la modernització de la maquinària i producció forestal, tant de fusta com de productes no fustaners, per tal d’obtenir una millora en la rendibilitat, ergonomia, i seguretat en el treball, una millora mediambiental per a reduir emissions i consums, i per tant contribuir a una professionalització del sector.

Font: DARP

Informació relacionada

El més llegit

La posada en marxa del decret de gestió de les dejeccions ramaderes redueix la instal·lació de granges en zones vulnerables

Jornades tècniques en línia del 13 al 19 de juliol

Nou vídeo sobre la tasca de les estacions d’avisos fitosanitaris