AJUTS | 16/07/2020  Ruralcat

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 – 2020 ja ha convocat gairebé la totalitat dels ajuts previstos

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 ha assolit el 56,11% d’execució amb un import global de 454,97 milions d’euros, i s’ha convocat un import de 764,1 milions d’euros des de l’inici del període.

Camp de panís

El PDR 2014 – 2020 compta per a tot el període de programació amb un import total de 810,81 milions d’euros

El Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014 – 2020 s’ha reunit amb l’objectiu de fer balanç del grau d’execució i assoliment del pla. Aquest Comitè té com a missió examinar periòdicament els resultats de l’aplicació del Programa en relació al compliment dels seus objectius sobre la base dels documents presentats per l’Autoritat de gestió del Programa, la Direcció General de Desenvolupament Rural.

A data 31 de juny de 2020, el PDR de Catalunya ha executat el 56,11% dels 810,81 milions d’euros programats, és a dir, més de 454,97 milions d’euros. L’import executat garanteix la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea.

Pel que fa als imports convocats, el compromís és molt major per les diferents operacions del Programa, atès que ja s’ha convocat, a data d’avui, 764,1 milions d’euros, que representen més del 94,2% dels imports programats i destinats a convocatòries d’ajut.

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les mesures i/o operacions M11 d’‘Agricultura i Ramaderia ecològica’ amb un 83,97% d’execució, la M13 ‘d’Ajuda a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques’, amb una execució del 83,96%, seguida de la mesura M10 ‘Agroambient i clima’, amb un 77,57% d’execució. Dins d’aquesta mesura, cal destacar l’execució de l’operació 10.01.01 ‘Gestió sostenible de zones humides’ que representa un 30,60% del total executat, i l’operació 10.01.06 ‘Producció Integrada, que representa un 24,47% del total executat de la mesura.

Quant a altres operacions del Programa, cal destacar el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader, amb una execució del 54,94% i dins de les mesures adreçades al sector forestal, amb l’operació ‘Organitzacions de productors forestals’, amb una execució del 62,24%.

En el següent enllaç trobareu els imports executats per mesures i operacions del programa, amb l’evolució dels pagaments segons imports del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i despesa pública total per anys i la distribució total dels imports per mesures.

Pel que fa als indicadors, s’ha assolit totes les fites previstes per a l’any 2019, i en aquest sentit, cal destacar com a dades més significatives el nombre d’expedients de primera instal·lació de joves executats, amb 1.859 explotacions, la superfície agrícola amb contracte agroambiental i d’agricultura i ramaderia ecològica, amb més de 205.470 hectàrees, i la superfície agrícola on s’ha aplicat la modernització de regadius, amb 10.900 hectàrees.

L’informe conclou que el 83,36% del pressupost del PDR té efectes directes esperats en el medi ambient, i més del 48% de la despesa programada contribueix positivament a lluitar contra el canvi climàtic. D’altra banda, la protecció i millora de l’estat i la diversitat dels hàbitats és un dels objectius als que està contribuint més el Programa, tant en zones agràries com en zones forestals.

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 – 2020 compta per a tot el període de programació amb un import total de 810,81 milions d’euros de despesa pública total, dels quals un 43% estan cofinançats amb fons FEADER procedents de la Unió Europea, el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya, i el 7% restant prové de l’Administració general de l’Estat.

Font: DARP 

Informació relacionada