GELADES 2002-2003 | 14/06/2004  Ruralcat

El DARP efectua el pagament del Pla de Recuperació de les oliveres

A l'espera que la Comissió Europea doni llum verda a l'ajut, el DARP ha donat les ordres del pagament a compte del 95% dels ajuts destinats a cobrir els costos del Pla de Recuperació de la campanya 2002-2003 que no van quedar coberts pel Pla de Xoc.

Imatge d'un olivarer

Segons fonts oficials, el DARP ha efectuat el pagament dels ajuts del Pla de Recuperació de la campanya 2002-2003 en els terminis acordats, abans de Setmana Santa, entre els responsables del DARP i els representants de les organitzacions agràries i del món cooperatiu.
L'objectiu d'aquest pagament és el d'evitar el despoblament del territori que va quedar afectat per les gelades del desembre del 2001 i mantenir l'activitat agrària associada al conreu de l'olivera de les diferents comarques que van patir les fortes inclemències metereològiques. El retard en l'aplicació del pagament és responsabilitat de l'anterior govern ja que la dotació pressupostària que es va establir l'any 2003 (3'2 milions d'euros) no va preveure la realització del mateix.
Finalment, la realització del pagament va quedar desbloquejada després que el Govern de la Generalitat de Catalunya, a petició del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, va aprovar el 27 d'abril passat, autoritzar l'Institut Català del Crèdit Agrari per atorgar un crèdit de fins a 20 milions d'euros al DARP.

Requisits

Els beneficiaris de l'ajut són els que compleixen els requisits establerts a l'Ordre ARP/251/2002, de 9 de juliol.

 • Tenir oliveres productives abans de les gelades
 • Tenir l'explotació dins el perímetre de la zona afectada
 • Haver patit la destrucció de l'estructura productiva de l'arbre en més d'un 10% de la superfície de la parcel·la
 • Realitzar les actuacions destinades a recuperar el potencial productiu de les explotacions abans de l'1 de juny de 2003
 • Comprometre's a mantenir el conreu durant 5 anys o fins que es recuperi el potencial productiu de la plantació

  Aquest sistema ha exclòs les parcel·les amb oliveres improductives abans del desembre del 2001 i les que la campanya 2002-2003 ja estaven recuperades (aquelles que van patir de forma lleu les conseqüències del fred) i ha reconegut la preferència en la recuperació de l'activitat dels pagesos realment afectats per aquesta incidència climatològica.
  Si el rendiment de producció d'oli per arbre de cada un dels sol·licitants era inferior al 50% del rendiment mitjà per arbre del mateix terme municipal, es van excloure totes les parcel·les que aquest sol·licitant va declarar en la campanya 2001-2002 d'aquest terme municipal per improductives.

  Disminució de més del 20%

  D'altra banda, d'acord amb les directrius comunitàries d'ajuts estatals, només han pogut ser objecte d'ajut les explotacions que van patir una disminució de més del 20% de la seva producció normal. Així, s'han exclòs de l'ajut les explotacions que ja van assolir el 80% o més de la seva producció durant la campanya 2002/03 respecte la pròpia producció obtinguda d'acord amb el PRO, ja que es considera que no van perdre el seu potencial productiu.
  Els mòduls de recuperació per cada tipus de dany s'han adaptat tenint en compte els costos de mà d'obra que estableix en el Conveni Col·lectiu de Treball del sector de l'agropecuari de Catalunya per l'any 2003 per tal de fer més objectives les dades utilitzades.

  El següent quadre recull per Oficina comarcal el nombre de sol·licituds rebudes i els expedients aptes pel pagament: