AJUTS | 25/11/2014  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de R+D+I

El DAAM ha publicat la convocatòria dels ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, per a fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes i, atès que s’ha pogut constatar que un nombre considerable de possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per a poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud, es posa a disposició dels interessats la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud per mitjans electrònics.

Aquests ajuts, per un import total de 350.000 €, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013.

La convocatòria s’emmarca dins de l’àmbit dels nous reptes, que la Unió Europea va introduir com a prioritat dins de les directrius estratègiques comunitàries de desenvolupament rural. Aquest fet implica que els projectes subvencionables hauran d’orientar-se al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per a fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat, com s’ha esmentat.

Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions i/o associacions, les cooperatives agràries, les comunitats de regants, els artesans alimentaris i els seus gremis. Els projectes han d’estar liderats per aquests, en cooperació amb centres o instituts de recerca i/o universitats. En el cas d'indústries agroalimentàries i forestals, han d'estar inscrites en el Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).

Aquesta convocatòria forma part del conjunt d’actuacions previstes en el Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.

Aquest ajuts han estat convocats mitjançat la publicació de l’ORDRE AAM/342/2014, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.