PROJECTE DEMOSTRATIU | 03/11/2020  Ruralcat

El projecte PASTUCAR difon les bones pràctiques de gestió que fomenten l’acumulació de carboni a les pastures

El projecte demostratiu està coordinat pel CTFC i la Universitat de Lleida a través del programa PDR 2014-2020.

Pastures permanents extensives

Pastures permanents extensives (Font: PASTUCAR)

El projecte demostratiu PASTUCAR: Pasturem per Conservar Carboni al Prat té com a objectiu principal transferir coneixement sobre bones pràctiques de gestió que fomenten la preservació i l’acumulació de carboni a les pastures, així com la fertilitat del sòl, la conservació de la biodiversitat i la mitigació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest coneixement s’ha generat gràcies a la recerca, al treball d’experts en la matèria, i als pagesos i gestors del sector agroramader, els quals han portat a terme accions de gestió que afavoreixen l’entrada i preservació de carboni al sòl, fomentant uns sistemes pastorals més productius i sostenibles.

Les accions de gestió encarades a fomentar la productivitat i la diversitat d’espècies farratgeres són clau per incrementar el segrest de carboni orgànic al sòl en pastures. Procurar per una càrrega ramadera de intensitat moderada i fomentar la barreja d’espècies farratgeres, amb lleguminoses sempre que sigui possible, són accions clau per afavorir l’entrada de matèria orgànica alhora que la qualitat farratgera. Els sistemes silvo-pastorals, amb presència d’arbres de forma espaïda a la pastura, també incrementen notablement el contingut de carboni al sòl.

PASTUCAR pretén unir aquestes visions diverses i generar un espai de transferència de coneixement, presentant resultats científics i donant visibilitat a productors agroramaders que han fet una aposta per l’ecologia i uns sistemes ramaders més sostenibles.

Aquest projecte està coordinat pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL) i finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ja està disponible tota la informació del projecte de transferència PASTUCAR a la web https://pastucar.ecofun.ctfc.cat/ , on es mostren les bones pràctiques de gestió per fomentar el segrest de carboni als prats.

Font: CTFC

Informació relacionada