MÓN RURAL | 18/12/2014  DAAM/Ruralcat

S'aprova la Llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries

Es convocaran eleccions cada 5 anys i es farà mitjançant una circumscripció única a tot Catalunya. S'ha mantingut el dret al sufragi actiu de les persones físiques en els mateixos termes de la legislació anterior. El percentatge mínim de representativitat se situa al 15% del total dels vots en comptes de l'actual 10%.

El conseller Josep Maria Pelegrí amb els representants dels sector i dels grups polítics del Parlament que han donat suport a l'aprovació de la llei. Font: DAAM

El conseller Josep Maria Pelegrí amb els representants dels sector i dels grups polítics del Parlament que han donat suport a l'aprovació de la llei. Font: DAAM

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries. Aquesta nova norma substitueix la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries.

La Llei té un caràcter exhaustiu en el sentit que regula tot el procediment electoral de tal manera que no calgui un ulterior desenvolupament reglamentari, sens perjudici dels aspectes que hagi de determinar l’ordre de convocatòria.

La llei es divideix en quatre capítols. El capítol preliminar regula l’objecte de la llei, que és determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Aquest capítol preliminar també conté les definicions de organitzacions professionals agràries, coalició d'organitzacions professionals agràries, i agrupacions independents.

El capítol primer conté la regulació de les eleccions i la mesura de la representativitat, que inclou el cens electoral, l’administració electoral, vot per correu, campanyes electorals i el règim de recursos. En aquest capítol es determina que la periodicitat en la convocatòria d’eleccions es fixa en 5 anys, enlloc dels 4 fixats fins ara. D’altra banda, s’ha mantingut el dret al sufragi actiu de les persones físiques en els mateixos termes previstos en la legislació ara derogada de cambres agràries. En el cas de les persones jurídiques es demana que d’acord amb els seus estatuts tinguin com a objecte l’explotació agrícola, ramadera i forestal i que a la vegada, acreditin l’exerceixi d’aquestes activitats en un mínim del 25%. En aquest punt s’ha produït un canvi respecte de la legislació anterior que exigia que l’objecte social fos exclusivament l’activitat agrària, com a conseqüència de l’aplicació de criteris jurisprudencials.

Un altre canvi respecte a la llei fins ara vigent és que el percentatge mínim de representativitat passa a ser del 15% en comptes del 10% anterior. Les organitzacions professionals agràries, coalicions o agrupacions independents que obtinguin aquest mínim percentatge de vots tenen la consideració de més representatives en l'àmbit de Catalunya i exerceixen la representació institucional davant les administracions públiques i davant altres entitats o organismes de caràcter públic que la tinguin prevista.

El capítol segon regula el règim sancionador electoral on s’inclouen tant les infraccions i sancions dels membres de l’Administració electoral i personal de l’Administració pública com dels particulars.

El capítol tercer conté el règim de les despeses electorals i la comptabilitat electoral. Aquest règim reprodueix en essència el règim vigent a l’actualitat contingut en normes de rang legal i reglamentari.

D’altra banda, la Llei conté igualment dues disposicions addicionals. La disposició addicional primera declara extingides les cambres agràries de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i preveu el traspàs del patrimoni resultant de la liquidació a la Fundació de la Pagesia de Catalunya per a la seva aplicació a finalitats i serveis d’interès general agrari, en la línia del que preveu la resolució 739/X del Parlament de Catalunya.

La Fundació de la Pagesia de Catalunya es va constituir amb la finalitat de realitzar activitats comunes d’interès general agrari i va ser la destinatària de part de la liquidació del patrimoni de les extingides cambres agràries locals.

D’altra banda, la disposició addicional segona preveu la possibilitat de simultanejar les eleccions per mesurar la representativitat a Catalunya amb les que pugui dur a terme l’Administració de l’Estat. La disposició transitòria preveu que mentre no se celebrin les primeres eleccions d’acord amb aquesta Llei, la representativitat de les organitzacions professionals agràries és la determinada en les darreres eleccions a cambres agràries realitzades abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Tot i així, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural no es vol perllongar aquesta situació de transitorietat (les eleccions s’haurien de celebrar el mes de febrer amb la legislació vigent de cambres agràries) i és té la intenció d’iniciar el procés electoral tan bon punt es disposi de les dades del cens que ha de remetre la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Finalment, la disposició derogatòria deroga la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries així com les normes reglamentàries que desenvolupaven l’esmentada llei, atès el caràcter exhaustiu de la present llei, que no necessita ulterior desenvolupament reglamentari, sens perjudici de determinats aspectes que es remeten a l’ordre de convocatòria.