GRUPS OPERATIUS | 25/11/2020  Ruralcat

El DARP resol un segon grup de sol·licituds d’ajut per a la realització de projectes pilot innovadors de la convocatòria 2019

Amb la intenció de poder aprovar un major nombre de sol·licituds d’ajut, s’ha incrementat la dotació pressupostària de la convocatòria en 1.276.965 euros.

ramadera

Des de l'any 2015 s'han aprovat un total de 145 projectes pilot innovadors i de 62 projectes de redacció

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat avui la resolució de concessió d’un segon grup de sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors, de la convocatòria 2019 (Resolució de convocatòria ARP/1531/2019, de 28 de maig).

El passat 8 de juny es va concedir el primer grup de projectes pilot innovadors corresponents a la convocatòria 2019, format per un total de 23 sol·licituds, que van suposar un import d’ajut total de 2.455.966,98 euros i van implicar la participació de 78 empreses beneficiàries. El pressupost disponible per a la convocatòria en aquell moment va resultar insuficient per atendre totes les sol·licituds presentades que complien amb els requisits establerts a les bases reguladores de l’ajut. Amb la intenció de poder aprovar un major nombre de sol·licituds d’ajut, s’ha incrementat la dotació pressupostària de la convocatòria en 1.276.965 euros (Resolució ARP/2954/2020, de 18 de novembre – DOGC núm. 8278 de 23.11.2020). Aquest increment ha permès aprovar un segon grup de 10 sol·licituds més que suposen la participació d’un total de 26 empreses beneficiàries en 10 projectes de innovació, amb un import total d’ajut concedit de 1.276.964,65 euros.

Per tant, en el marc de la convocatòria 2019, s’han concedit ajuts per a realitzar un total  de 33 projectes pilot innovadors que impliquen la participació de 104 empreses beneficiàries i que generen una despesa en innovació de 5.236.800,00 euros, dels quals es subvenciona un total de 3.732.931,33 euros. Aquest ajut està cofinançant en un 57% pels pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Els projectes aprovats abasten temàtiques molt diverses relacionades amb el sector agroalimentari, com per exemple la gestió de les dejeccions ramaderes, la millora del benestar animal, l’agricultura de precisió, innovacions en el processat d’aliments, desenvolupament de nous productes, producció ecològica i racionalització en l’ús de fertilitzants, entre d’altres.

L’ajut per a la realització de projectes pilot innovadors s’emmarca dins de l’operació de Cooperació per a la Innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, amb cofinançament del FEADER.  Aquesta operació comptava amb una dotació total de 18,9 milions d’euros per a tot el període de programació, i té com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors.

Des de la primera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació, l’any 2015, s’ha aprovat un total de 145 projectes pilot innovadors i de 62 projectes de redacció. Aquests projectes han suposat la participació de més de 500 empreses i entitats del sector en projectes d’innovació.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Font: DARP

Informació relacionada