DEJECCIONS RAMADERES | 08/01/2015  RuralCat/DAAM

A partir del febrer serà obligatori l'ús de la GDN per redactar els plans de gestió de dejeccions ramaderes

El DAAM també ha establert altres novetats en la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes i els controls en la gestió d'aquests fertilitzants. Per exemple, a partir del 6 de maig de 2015, els plans hauran d'estar elaborats i signats per personal tècnic habilitat d'acord amb l'Ordre AAM/389/2014 (DOGC núm. 6782).

Gestió de dejeccions ramaderes. Font: DAAM

Amb vistes a agilitar la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes i a reforçar els controls en la gestió d’aquests fertilitzants, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha establert, amb l’Ordre AAM/389/2014 (DOGC núm. 6782 5.1.2015), el caràcter obligatori de la utilització de l’aplicació informàtica Gestió de Dejeccions Ramaderes i Nitrogen (GDN) per a redactar els esmentats plans de gestió. Això constitueix un pas més en el desenvolupament del model català d’Administració electrònica: facilitar l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania.

La GDN és una aplicació informàtica en entorn web, destinada a l’elaboració de plans de gestió de dejeccions ramaderes i plans de gestió de plantes de tractament de dejeccions ramaderes (soles o barrejades amb altres materials), incloent-hi la modificació dels plans conjunts. Permet la supervisió i el control sobre els plans de gestió i l’explotació de la informació que contenen. L’aplicació GDN s’adreça principalment al personal tècnic del sector que elabora plans de gestió, i també al personal del DAAM implicat en la consulta, gestió i tramitació d’aquests plans, i és per això que té en compte diferents perfils d’usuari.

L’Ordre AAM/389/2014 estableix un període transitori d’un mes, des de la seva publicació, per a la plena obligatorietat en l’ús de l’aplicació informàtica GDN, de manera que a partir del 6 de febrer de 2015 els plans de gestió de dejeccions ramaderes que es presentin a l’Administració han d’haver estat elaborats amb l’aplicació esmentada.

D’altra banda, l’Ordre AAM/389/2014 desenvolupa la previsió de la normativa de prevenció i control ambiental d’activitats (Llei 20/2009) relativa al personal tècnic habilitat per a redactar i signar plans de gestió de dejeccions ramaderes. Estableix els títols universitaris o de grau que hi poden optar, el procediment d’habilitació (que inclou sessions formatives) i els casos en què el DAAM pot retirar l’habilitació.

S’estableix un període transitori de quatre mesos, des de la publicació de l’Ordre, per a la plena operativitat del sistema de tècnics habilitats. Així, a partir del 6 de maig de 2015, els plans de gestió d’explotacions inclosos en l’annex III, si no preveuen increments de producció de dejeccions superiors a 7.000 kg N, hauran d’estar elaborats i signats per personal tècnic habilitat. Això substitueix la necessitat d’informe favorable del DAAM: aquestes explotacions podran efectuar la comunicació ambiental a l’Ajuntament, prevista a la normativa de prevenció i control ambiental (Llei 20/2009), amb el pla signat per tècnic habilitat i sense necessitat d’esperar l’informe del DAAM sobre el pla de gestió.