ESTUDIS | 18/12/2020  Ruralcat

L’Observatori del món rural constata, per primer cop, un lleuger creixement de la població rural a Catalunya al 2019

Aquest estudi ofereix un conjunt d'indicadors anuals que permeten copsar d'una ullada el dinamisme del món rural català i la seva evolució respecte de l'urbà.

Poble rural

L’any 2019 més d’una cinquena part de la població sobrepassa els 65 anys en entorns rurals

Els indicadors demogràfics 2019  de l’Observatori del mon rural palesen, per primer, cop un lleuger creixement de la població rural en el seu conjunt. Tot i no ser significatiu, trenca la dinàmica de despoblament que històricament l’ha caracteritzat i culmina així la tendència de desacceleració iniciada els darrers anys, i d’una manera més notable a partir del 2017.

L’estudi també assenyala que aquesta tímida progressió demogràfica va lligada al notable increment de la població estrangera arreu de Catalunya, que ha estat d’un 5,4% en les zones rurals i fins a un 7,3% en les urbanes. En l’àmbit rural els nouvinguts també s’han concentrat als nuclis de població més grans, coincidint amb les capitals de comarca, atrets per les oportunitats de treball que s’hi ofereixen. Amb tot, els municipis per sota el mig miler d’habitants han continuat perdent població però en menor grau que els anys anteriors.

L’estudi també apunta a l’envelliment de la població en entorns rurals on, tot i ser un fenomen global arreu del territori, és en aquest àmbit on és més acusat. Concretament, l’any 2019 més d’una cinquena part de la població sobrepassa els 65 anys, i d’aquests el 20% en tenen més de 85. En relació amb el gènere, la població rural segueix sent masculina; aquesta diferència és més palesa a les franges d’edat més avançada. Per altra banda, l’arribada de població estrangera no contribueix a la millora de la paritat entre sexes, ja que es constata que tres cinquenes parts d’aquest increment de població forana, que han experimentat els municipis rurals entre 2018 i 2019, han estat homes.

Altres conclusions de l’Observatori són la desacceleració del dinamisme empresarial tant en l’àmbit rural com en l’urbà. El manteniment del nombre de comptes de cotització entre 2018 i 2019 (que en el cas del món rural ha arribat a ser del -0,1%) indica un estancament en la generació de noves empreses. Així i tot, augmenta el nombre d’afiliats a la Seguretat Social i continua reduint-se el nombre d’aturats. La taxa d’atur registrat a les zones rurals el 2019 és del 8,2% i es manté dos punts per sota de les urbanes.

Quant a l’activitat agrària, l’any 2019 s’han incorporat 320 joves al sector agrari, un volum similar que en 2018, dels quals un 29% han estat dones. Per altra banda, el nombre d’indústries agroalimentàries s’ha mantingut pràcticament estable. Finalment, l’agricultura ecològica mostra un increment de vora 18.800 hectàrees i es consolida com a sistema de producció en ascens.

L’observatori també recull una valoració notable del nivell de qualitat de vida al món rural, on destaquen positivament els serveis de salut, el creixement del nombre d’estudiants universitaris i la disponibilitat del sistema de connexió de banda ampla, present el 2019 al 99,6% de les llars d’aquells municipis de menys de 10.000 habitants amb algun membre entre 16 i 74 anys.

Amb aquesta edició ja seran cinc anys d’anàlisi i prospectiva del món rural, amb una mirada comparativa respecte de l’urbà i incloent, sempre que ha estat possible, la perspectiva de gènere. L’objectiu de la divulgació d’aquestes dades és orientar accions o projectes adreçats a millorar les condicions i oportunitats dels seus habitants. Finalment, cal dir que aquesta publicació presenta continuïtat amb les tres edicions anteriors de l’Observatori del Món Rural publicades per la Fundació del Món Rural i també té com antecedents les dues edicions de l’Atles de la nova ruralitat (2009 i 2015), impulsades per la mateixa entitat.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: Fundació del Món Rural