DAAM | 21/01/2015  DAAM/Ruralcat

Més de 667 milions per al sector durant el 2015

El conseller Josep Ma Pelegrí ha presentat davant la Comissió d'Agricultura els pressupostos per a l'exercici 2015 que sumen un total de 317 milions d'euros. A aquests recursos, s'hi afegiran els provinents d'altres administracions públiques, la qual cosa comporta una disponibilitat de recursos de més de 667 milions d'euros.

Pelegrí durant la seva intervenció. Font: DAAM

Pelegrí durant la seva intervenció. Font: DAAM

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí, ha presentat davant la Comissió d’Agricultura els pressupostos per a l’exercici 2015 que es presenten per a la seva aprovació pel Parlament de Catalunya, el qual puja un total de 317 milions d’euros, el que suposa un increment del 0,7% respecte al pressupost de l’exercici anterior.

A aquests recursos, s’hi sumaran al llarg de l’exercici els fonts provinents d’altres administracions públiques (i que es preveu obtenir per un import superior als 350 milions d’euros addicionals al pressupost que ara es presenta), la qual cosa comporta una disponibilitat de recursos de més de 667 milions d’euros, la gran part dels qual aniran destinats directament al sector.

 

Síntesi dels eixos estratègics del pressupost 2015

 

Els elements que s’han prioritzat a l’hora de confeccionar la proposta de pressupost són els següents:

1. SUPORT a la competitivitat del sector: Suport al desenvolupament de les empreses, explotacions i cooperatives dels sectors agrari, pesquer, agroalimentari i forestal, per tal facilitar-los els instruments necessaris per a consolidar la millora de l’activitat productiva i de creació d’ocupació que coadjuvin a la reactivació general de l’economia de Catalunya.

Per al pressupost de 2015 es preveu donar un impuls i reforç molt important al foment de la modernització i del recolzament al procés de fusió de les cooperatives agràries amb un import de 5,5 milions d’euros.

Així mateix, s’incrementen en 228.000 euros les aportacions a les organitzacions professionals agràries, fruit de la supressió de la Cambres provincials agràries a partir de l’aprovació el passat de desembre de la Llei de Representativitat agrària.

Es posarà en marxa el nou Pla de foment de la producció agroalimentària ecològica pel període 2014-2020.

En l’àmbit de la millora de la sostenibilitat mediambiental, cal destacar l’aplicació del Pla Estratègic de la fertilització agrària i de la gestió de les dejeccions ramaderes de Catalunya. La finalització de les primes a la generació d’energies alternatives imposada pel Govern de l’Estat, ha obligat a plantejar solucions a aquelles explotacions que portaven les seves dejeccions a les plantes de tractament tèrmic de purins. S’han compromès 3,4 milions d’euros destinats a cobrir una ordre d’ajuts per al 2015.

El pla de recuperació o dinamització del sector oví i cabrum seguirà desplegant-se el 2015 amb la implantació de petits escorxadors mòbils i campanyes de promoció del consum de carn de xai.


2. NOVA PAC i PDR: Desenvolupament normatiu, procedimental, tecnològic i econòmic de la nova PAC . Consignació dels crèdits pressupostaris necessaris per a completar al 100% el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) corresponent al període 2007-2013 i respecte al nou PDR (2014-2020) increment de la part catalana de cofinançament fins al 50% per compensar la retallada de les aportacions de l’Estat

Cal destacar que a 31 de desembre de 2014 el PDR 2007-2013 de Catalunya ja estava executat en un 92,19% pel que fa a la despesa pública total i s’havia utilitzat el 88,02 % dels fons europeus FEADER. Amb el pressupost de 2015, el DAAM ja té previstes les consignacions necessàries per a completar en la seva totalitat l’execució d’aquest PDR i utilitzar la totalitat dels fons europeus, tal com ja he avançat en la part inicial de la meva intervenció.

En relació a les línies estratègiques del nou PDR per al període 2014-2020, que s’estructuren a partir de 4 grans eixos d’acció: economia i ocupació; joves; canvi climàtic; i innovació.

Catalunya incrementa la seva aportació al cofinançament del nou PDR, que passa del 42 % al 50 %, amb una inversió global de 403 milions d’euros, per compensar la retallada d’aportació de l’Estat del 74 %. L’import total del nou PDR serà de 810,47 milions d’euros (amb aportació del 50 % de la Generalitat, 43 % fons FEADER de la UE i 7 % de l’Estat).


3. INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA: es preveu donar continuïtat als projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica en el sector agroalimentari, bàsicament a través de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), amb un pressupost de 36,2 milions d’euros. L’IRTA liderarà i promourà per encàrrec del Govern la Comunitat d’Alimentació dins l’estratègia RIS3CAT, Comunitat que ja reuneix a més de 20 empreses, a totes les universitats catalanes que són actives en recerca i docència agroalimentàries i als clústers existents dins el sector, amb un pressupost compromès d’activitat de més de 20 milions d’euros, pel període 2015-2020. La constitució d’aquesta Comunitat RIS3Cat d’Alimentació constitueix a més l’embrió de la proposta catalana a la convocatòria 2016 de l’Institut Europeu de Tecnologia per esdevenir un Colocation Center del futur KIC Food (Knowledge Innovation Community) de la UE.


4. INTERNACIONALITZACIÓ: Un dels objectius estratègics del departament és la promoció dels productes agraris catalans i la internacionalització de les empreses, els productes i els serveis del sector primari. Per a dur a terme aquestes actuacions, a banda de determinats ajuts per a les indústries agroalimentàries ja especificats dins del Programa de Desenvolupament Rural, el departament disposa de dues entitats que duen a terme una tasca molt important, la Promotora d’Exportacions Catalanes, S,A (PRODECA) i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). Aquestes dues entitats preveuen un pressupost per al 2015 de 6,5 milions d’euros en el seu conjunt.


5. INFRAESTRUCTURES: Impuls en l’execució de les infraestructures de regadius, a l’estalvi de l’aigua i l’eficiència en el reg. Principals actuacions per al 2015:

 

 • Continuar amb l’execució de les obres de regadiu del sistema Segarra-Garrigues en les zones on hi hagi una adhesió del 80 % que actualment són Verdú, Sarroca de Lleida i Castelldans.
 • Continuar amb l’aplicació de les mesures correctores del impacte ambiental del Segarra-Garrigues, i donant prioritat a la gestió de finques d’acord amb criteris ornitològics, ja que és una de les mesures més efectives de cara a la conservació de la fauna estepària.
 • Continuar amb les ajudes a les Comunitats de regants per a la millora i la modernització del regadius. Donar més impuls a les mesures no estructurals de gestió de les Comunitats de Regants a través de l’oficina del regant i continuar amb el pla d’acció per l’eficiència i sostenibilitat del regadiu.
 • Continuar aplicant la llei òmnibus en els regadius de la Terra Alta, Segrià Sud i Garrigues Sud per donar continuïtat a aquests regadius de suport tan necessaris per al reequilibri territorial.
 • Diagnosi i elaboració del Pla de camins rurals a Catalunya dins d’un pla sectorial i interdepartamental. Executar obres de millora i pavimentació dels camins d’acord amb el PDR 2014-2020, d’acord amb la Resolució del Parlament de Catalunya.
 • Continuar les concentracions parcel•làries de la zona del Sistema Segarra-Garrigues i Algerri-Balaguer. Finalitzar el lliurament d’escriptures en totes aquelles zones on ja s’estiguin cultivant les noves finques. Estudiar i si es possible concentrar totes les superfícies en procés de modernització de regadius que siguin susceptibles de ser concentrades.6. PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL I LA BIODIVERSITAT

El projecte de pressupost per al 2015 preveu mantenir, amb un lleuger increment del 5,4%, les dotacions destinades a la conservació i gestió del medi natural i la biodiversitat, amb un total de 52,7 milions d’euros.

Es prioritzarà l’aplicació del Pla de gestió d’espais naturals protegits aprovat durant l’any 2014. Aquest Pla es centra en la conservació dels valors dels espais protegits alhora que es genera activitat socioeconòmica al territori. S’establiran també les estructures dels plans especials i s’acabarà la redacció i aprovació d’alguns plans pendents, les quals representen unes eines fonamentals per actuar i conservar aquestes espais. També s’endegarà la preparació de les candidatures de vàries Reserves de la Biosfera i, si és possible, coordinarem la realització d’un Observatori de la Biodiversitat unificat per a tota Catalunya.

Les principals actuacions previstes per al 2015, entre d’altres, són:

 • Actuacions directes en els parcs naturals. 3,7 milions d’euros.
 • Ajuts per actuacions en espais naturals protegits: 2,8 milions d’euros.
 • Ajuts a la gestió forestal sostenible (inclou CPF): 4,8 milions d’euros + fons PDR.
 • Inversions directes en prevenció d’incendis forestals i boscos: 2,4 milions d’euros.
 • Ajuts per actuacions i inversions de les ADF: 1,0 milió d’euros.
 • Actuacions de manteniment i millora de la massa forestal: 0,9 milions d’euros.


Totes aquestes actuacions es preveuen assolir en col•laboració amb diferents entitats privades i locals i amb la participació del cos d’Agents Rurals, Forestal Catalana, SA, el Centre de la Propietat Forestal i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i també altres entitats de recerca com el CREAF o l’ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental).


7. POLÍTICA FORESTAL I IMPULS A LA BIOECONOMIA


S’avançarà en el desenvolupament del Pla general de Política Forestal que té com a principis estratègics la gestió equilibrada de les masses forestals, l’impuls a la bioeconomia i els aprofitaments dels productes del bosc.

Així mateix en continuarà impulsant els eixos d’acció de prevenció d’incendis forestals i gestió forestal sostenible amb el recolzament de les Agrupacions de Defensa Forestal.


8. INCREMENT I MILLORA DE L’ACCÉS AL FINANÇAMENT PER AL SECTOR: Suport financer específic i mesures per aportar liquiditat a totes les empreses i empresaris de tots els sectors dels àmbits competencials del Departament d’Agricultura. Continuant en la línia endegada el 2014, es promourà el finançament mitjançant préstecs de l’Institut Català de Finances i en cas necessari, amb l’aval d’AVALIS i tot això amb la prestació per part del DAAM de garanties que fan més favorables les condicions financeres a les empreses i un menor cost de l’aval.

En concret, al 2014 s’han posat a disposició del sector finançament a través de l’ICF per un import total de 32 milions d’euros per a la realització de projectes d’inversió de les següents tipologies: instal•lació de xarxes o malles de protecció de cultius en explotacions agrícoles; sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes; millora de l’eficiència d’instal·lacions de reg; i millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris.

Per tal de facilitar el finançament a les empreses, el DAAM avala el 80% del risc viu d’aquests préstecs. Així mateix, l’existència d’aquesta garantia del DAAM permet posar a disposició de les empreses unes condicions financeres dels préstecs a atorgar per part de l’ICF molt avantatjoses.

Addicionalment, el 2014 s’ha obert una línia de préstecs d’un import total de fins a 20 milions d’euros adreçada a pimes i autònoms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari de Catalunya tant per a operacions d’inversió com per a operacions de circulant amb aval 100% d’AVALIS. El DAAM ha aportat 500.000 € a AVALIS com a dipòsit de garantia de les operacions, la qual cosa abarateix el cost de l’aval, i dóna a ICF i AVALIS el suport tècnic sobre els projectes a finançar.

D’altra banda, per a donar resposta a la situació produïda a l’estiu que ha afectat principalment el sector de la fruita de pinyol, però també a d’altres sectors, com a conseqüència del veto rus a l’entrada de productes d’alimentació dels països de la Unió Europea i de les adversitats climatològiques, com les pedregades, des del DAAM, en col·laboració amb l’ICF i Avalis s’ha pres mesures addicionals de suport financer al sector, mitjançant l’aplicació de carències i refinançaments en funció de les necessitats de les empreses afectades.

Totes aquestes mesures endegades al 2014 es mantindran el 2015 i s’ampliaran. En concret, la línia de finançament de 32 milions d’euros s’obrirà per a la realització de qualsevol tipus d’inversió i també per a cobrir necessitats de circulant o de capitalització de les empreses i es preveu ampliar la quantia global si hi ha demanda que ho justifiqui. En aquest sentit, el projecte de pressupost del DAAM per al 2015 preveu una consignació de 13 milions d’euros addicionals que han de servir per a ampliar el fons de garantia constituït a l’ICF amb l’objectiu d’augmentar significativament l’import de la línia de finançament.

Cal destacar que el suport financer per part de la Generalitat de Catalunya mitjançat l’ICF en col·laboració amb el DAAM ha estat molt important en tot el període que va de 2011 a 2014, de manera que per a empreses dels sectors de tots els àmbits competencials del DAAM (agrícola, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari) s’han fet 1.242 operacions de préstecs en el global dels 4 anys amb un import total formalitzat de 128,3 milions d’euros.


9. MODERNITZACIÓ i INCOPORACIÓ DE JOVES: Foment de la modernització empresarial agrària i de la incorporació de joves al sector.

10. ASSEGURANCES AGRÀRIES: Foment de les assegurances en explotacions agràries com a eina per fer front a les conseqüències de condicions climatològiques adverses. Pel 2015 es manté la dotació de 8,9 milions d’euros. Així mateix, es preveu millorar les condicions de les assegurances i l’avaluació dels danys (també en el cas dels cítrics) que se’n fa a través d’Agroseguro.

11. FOMENT CONSUM DE PROXIMITAT: Foment dels hàbits alimentaris saludables relacionats amb el consum de productes frescos, de temporada i de proximitat, amb especial èmfasi en la Dieta Mediterrània, així com la promoció dels ajuts a la producció ecològica. Impuls i promoció de les DO’s. DOPP’s i IGP’s com a elements amb un alt nivell d’excel·lència per al foment del consum de productes de qualitat, altament valorats i alhora de proximitat.

12. SANITAT ANIMAL I VEGETAL: Atenció especial a la prevenció i el control de la sanitat animal i vegetal. Es preveu una dotació de 4,8 milions d’euros en aquest programa, la qual cosa permetrà entre d’altres actuacions sanejar 500.000 caps de bestiar, incrementar un 20% el nombre de controls de camp en l’ús de productes fitosanitaris i expedir 50.000 documents de trasllat d’animals. Així mateix, l’impuls definitiu de la gestió i simplificació dels tràmits ramaders és essencial per a la millorar la Gestió Telemàtica Ramadera (GTR) que s’està desenvolupant amb un gran esforç d’inversió i que començarà a implantar-se durant el 2015

13. FORMACIÓ I TRANSFERÈNCIA TECNOLÓGICA AL SECTOR: Promoció de la professionalització del sector agrari, pesquer, pesquer i agroalimentari i foment de l’emprenedoria, principalment a través de les Escoles Agràries i l’Escola de Capacitació Nàutico-pesquera i dels programes i projectes que desenvolupa l’IRTA orientats a la millora de la competitivitat de les empreses del sector agroalimentari.

14. SUPORT AL SECTOR PESQUER:
En aquest sector destaquen les mesures incloses en el Fons Europeu de Pesca destinades a fomentar la transformació i la comercialització dels productes de la pesca, l’aqüicultura, el desenvolupament sostenible de les zones de pesca, les inversions en vaixells pesquers, la paralització definitiva d’activitats pesqueres i les compensacions socioeconòmiques per a la gestió de la flota. Cal esmentar, però, que encara estan pendents d’aprovació per part de l’Estat i la UE el paquet legislatiu i l’econòmic de la nova política pesquera.

Hi ha també altres actuacions com la regulació de l’activitat pesquera i la protecció dels hàbitats marins amb l’objectiu d’ordenar els sectors productius per a orientar-los a les necessitats del mercat. Es mantenen les aportacions a les confraries de pescadors, com a eines fonamentals per a la cohesió del sector.