AGRICULTURA | 13/02/2015  DAAM/RuralCat

Més finançament per a empreses afectades pel cargol poma

L'ICF i AVALIS, en col·laboració amb el DAAM, aplicaran un període de carència a les empreses que tinguin préstecs concedits i que presentin dificultats de retorn. També oferiran la possibilitat de refinançament i demanar préstecs nous amb condicions favorables.

Exemplar de cargol poma. Font: DAAM

Exemplar de cargol poma. Font: DAAM

Des de fa més de cinc anys el Delta de l’Ebre pateix la plaga del cargol poma, una espècie invasora que devora l’arròs que es produeix a les terres d’aquesta zona i que es reprodueix amb molta facilitat amb el perill que s’acabi estenen a altres zones de Catalunya, de l’Estat espanyol i, fins i tot d’altres països.

Des de l’inici de la plaga s’han dut a terme diverses actuacions per a combatre-la i evitar la seva extensió a altres indrets, però cap d’elles ha acabat de forma definitiva amb aquesta plaga. A més, alguns dels mètodes empleats han comportat problemes per als productors d’arròs de la zona, ja que han minvat les seves collites o han suposat un increment de costos fitosanitaris.

Per tal de pal·liar en la mesura del possible aquesta situació, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), en col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF) i AVALIS de Catalunya SGR, s’han previst les següents mesures de suport financer a les empreses i explotacions afectades per la plaga del cargol poma i les conseqüències de les mesures utilitzades per a combatre-la:

 

  • Aplicar a les empreses que ja tinguin préstecs concedits per l’ICF, i que tinguin dificultats de retorn per les causes abans esmentades, un període de carència per a la seva devolució, d’entre 6 mesos i 1 any.
  • En els supòsits en què empreses afectades tinguin préstecs concedits per entitats financeres amb aval d’AVALIS i que tinguin dificultats de retorn per les causes abans esmentades, AVALIS actuarà donant suport a les empreses davant les entitats financeres per tal d’obtenir un període de carència en el retorn de les quotes.
  • La possibilitat de finançar a través de l’ICF i AVALIS les necessitats de refinançament de les empreses afectades.
  • La possibilitat d’atorgar préstecs nous amb condicions especialment favorables, tot això sota la línia de finançament als sectors agrari i agroalimentari d’acord amb el conveni de col·laboració signat pel DAAM, ICF i AVALIS, pel qual l’ICF preveu l’atorgament de préstecs a aquests sectors per a inversions o circulant amb aval d’AVALIS.
  • La possibilitat d’atorgar préstecs nous amb condicions favorables sota la línia de finançament de l’ICF amb assumpció parcial del risc creditici per part del DAAM, mitjançant una ordre d’ajuts de garantia que es preveu publicar en breu termini.

Qualsevol empresa o empresari individual que es trobi afectat per les circumstàncies descrites es pot adreçar al DAAM, l’ICF i/o AVALIS per a sol·licitar informació sobre aquestes mesures de suport financer.