SANITAT ANIMAL | 05/11/2003  Ruralcat

Es publica una norma per reduir els continguts màxims de dioxines en l¿alimentació animal

El Govern ha reduït els continguts màxims de dioxines en l'alimentació animal per a aconseguir una menor incidència d'aquesta substància perniciosa en la cadena alimentària i la salut humana, segons ha publicat avui el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Aquesta modificació serà aplicable a partir de demà i afecta a la normativa sobre substàncies indesitjables en l'alimentació animal que va entrar en vigor el passat 1 d'agost. No obstant, ajorna fins el 1 de març de 2004 la seva aplicació a les substàncies aglutinants, coagulants i antiaglomerants autoritzades i als hidrolisats de proteïnes de peix que continguin més d'un 20 per cent de greix. Aquesta norma, que trasllada la legislació comunitària, detalla el contingut màxim de "substàncies indesitjables" que poden contenir els productes destinats a l'alimentació animal com arsènic, plom, fluor, mercuri, nitrits, cadmi, aflatoxina B1, àcid cianhídric, gosipol lliure, teobromina o essència volàtil de mostassa. La llista inclou també viniltioxazolidona, llavors de males herbes, crotalaria, dieldrina, canfeclor, clordan, DDT, endosulfan, heptaclor, dioxina, i llavors i fruits de determinades espècies, entre d¿altres. A més, estableix les mateixes condicions i l'ajustament als continguts màxims assenyalats per als productes destinats a l'alimentació animal, procedents o destinats a països tercers. Per als incompliments d'aquesta norma s'aplicarà el règim sancionador contingut en la recent aprovada Llei de Sanitat Animal, que estableix per a infraccions lleus, multes entre 600 a 3.000 euros; entre 3.001 i 60.000 euros si són greus, i per a les molt greus entre 60.001 i 1.200.000 euros. La responsabilitat podrà recaure en els "explotadors d'empreses de pinsos" i les infraccions seran comunicades, una vegada recopilada la informació per les Comunitats Autònomes i el Ministeri d'Agricultura, a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, a la Comissió i als altres Estats membres.

Informació relacionada