ASSEGURANCES AGRÀRIES | 02/11/2003  Ruralcat

S¿aproven les assegurances agràries pel 2004

El Ministeri d¿Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), les Organitzacions Professionals Agràries (OPAS), les Cooperatives, els representants de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Asseguradores, han aprovat les actuacions previstes per l¿any 2004 en matèria d¿assegurances agràries.

Una de les principals actuacions que es desenvoluparan durant l¿exercici 2004 donarà cobertura a danys com els registrats l¿estiu passat com a conseqüència de les altes temperatures i els incendis forestals. A més s¿inclourà una línia d¿assegurances específica per l¿aviram. També s¿implantarà una línia per la cobertura dels danys de sequera i incendi en la producció apícola, i s¿introduirà una actuació, de caràcter experimental, per cobrir els danys produïts per incendi en plantacions forestals en terres agrícoles. Un altre dels objectius inclosos en el projecte del Pla d¿Assegurances Agràries per l¿any 2004 és el de continuar desenvolupant l¿assegurança de compensació de despeses per la retirada dels animals no bovins morts en les explotacions. Aquesta assegurança ja ha permès generalitzar la seva aplicació en la retirada d¿animals bovins en la pràctica totalitat de les Comunitats Autònomes, i per la resta d¿espècies ramaderes en quatre Comunitats Autònomes. Igualment es continuarà amb les tasques de perfeccionament i consolidació de les línies ja incloses en plans anteriors, amb l¿objectiu de contribuir a la millora de l¿estabilitat financera del sistema d¿assegurances agràries i de donar una resposta més adequada a les necessitats dels productors. Pel que fa als criteris d¿assignació de subvencions, el Pla manté l¿esquema general de plans anteriors, tot i que introdueix canvis per potenciar la contractació de les assegurances de major protecció i s¿adequa a les disponibilitats pressupostàries pel 2004, que s¿incrementaran fins als 210,3 milions d¿euros. El Pla s¿aprovarà pròximament en el Consell de Ministres, després que la Comissió General de l¿Entitat Estatal d¿Assegurances Agràries (ENESA) hagi donat el seu consentiment.

Informació relacionada