CAMPANYA DE LA DUN | 27/02/2015  DAAM/RuralCat

Comença el període de presentació de la DUN

Des de l'1 de març fins 15 de maig pots presentar la DUN 2015. Enguany s'inicia l'aplicació de la PAC 2014-2020, amb novetats pel que fa als ajuts directes, l'assignació de drets de pagament base, i els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació.

Paissatge rural. Font: DAAM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre que estableix i regula la Declaració Única Agrària (DUN) de 2015, la declaració unificada de les sol·licituds d’ajuts i altres tràmits administratius, que es va instaurar a Catalunya l’any 2000, en el marc de la normativa europea reguladora dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). El termini de presentació de la DUN aquesta campanya 2015 començarà l’1 de març i finalitzarà el 15 de maig.

Aquest any s’inicia l’aplicació de la PAC per al període 2014-2020, amb un nou sistema de pagament d’ajuts directes i dels nous ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE), aquests últims emmarcats en la nova programació europea d’acord amb el Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 (PDR).

La DUN és la declaració anual que fan els titulars d'explotacions agràries de Catalunya, que unifica i simplifica en un mateix tràmit la sol·licitud de diversos ajuts a les explotacions agràries i altres tràmits administratius.

Al llarg dels anys de vigència de la DUN, s’ha pogut eliminar tràmits i simplificar procediments
per a facilitar l’activitat econòmica, i amb la tramitació electrònica s’ha reduït les càrregues administratives als titulars de les explotacions.

El nou sistema d’ajuts directes comporta una nova assignació de drets de pagament base: a partir de la DUN que aquest any faci cada titular d’explotació, se li assignaran uns drets de pagament base segons les superfícies i tipus de conreu declarat. És molt important que aquest any la DUN es faci correctament, atès que l’assignació dels drets serà la base per al cobrament dels ajuts directes desconnectats dels propers 5 anys.

Com cada any, i per a facilitar l’elaboració i tramitació de la DUN, el Departament ha establert convenis de col·laboració amb 68 entitats col·laboradores, que representen 570 punts d’atenció al ciutadà repartits arreu de totes les comarques de Catalunya.

A més, des del mes de setembre, s’ha realitzat sessions de formació sobre la nova reglamentació dels ajuts directes i dels ajuts associats al PDR de Catalunya, als tècnics de les entitats col·laboradores. També s’ha fet més de 30 xerrades tècniques sobre la nova PAC 2015-2020 dins del marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament.

El DAAM, mitjançant la seva pàgina web, facilita informació general sobre la DUN, els ajuts de la PAC i altres gestions. També s’ha elaborat material divulgatiu amb uns fulls informatius i unes fitxes tècniques sobre els ajuts directes. A més, com en campanyes anteriors, també es podrà consultar la informació gràfica de l’explotació declarada en anys anteriors, el codi i contrasenya que es comunicarà als declarants de l’any 2014, mitjançant la carta de presentació de campanya que se’ls enviarà.

El conjunt d´Ajuts directes i ajusts associats, representa una aportació de més de 380 milions d'euros per al sector agroalimentari i forestal català.

Convé recordar que la PAC permet als pagesos de la Unió Europea (UE) atendre les necessitats de 500 milions d’europeus. Els objectius principals són garantir un nivell de vida adequat per als pagesos i proporcionar als consumidors una oferta d’aliments estable, segura, i a preus assequibles.

Val a dir també que l’agricultura és un sector que rep ajudes gairebé només a escala europea, a diferència dels altres sectors que són objecte de polítiques estatals; i que és important comptar amb una política pública per a un sector que garanteix la nostra seguretat alimentària, i que té un paper clau en la utilització dels recursos naturals i en el desenvolupament econòmic de les zones rurals.

Un altre novetat és que el 2015 tota explotació agrària que realitzi la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola ha de fer la DUN, ja que ha d’estar obligatòriament registrada en el Sistema Integrat d’Explotacions Agràries de Catalunya i aquesta inscripció s’ha de fer a través de la DUN. A més, cal recordar també que la declaració a la DUN comporta la inscripció en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) com a titular de la superfície de la parcel·la vitícola.