POLÍTICA | 21/10/2003  Ruralcat

El registre d¿explotacions agràries de Catalunya adequarà les polítiques agràries a cada explotació

El Govern de la Generalitat ha acordat la creació del Registre d'explotacions agràries de Catalunya. Aquest registre permetrà adequar les polítiques agràries a les necessitats de cada explotació i garantir-ne el seu control de manera més eficient i adequada.

El Registre s'adscriurà orgànicament al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), i en ell s'hi inscriuran totes les explotacions agràries de Catalunya. La inscripció al registre serà necessària per tal de poder gaudir de beneficis com ara subvencions amb fons públics en les contractacions d'assegurances agràries, ajuts inclosos als programes d'ordenació de produccions agràries, beneficis fiscals o inscripció a una denominació de qualitat, indicació geogràfica protegida o marca de qualitat. La Llei d'orientació agrària, aprovada l'any 2001, té entre les seves finalitats l¿establiment de les directrius per orientar les actuacions de la Generalitat en matèria de política agrària, en el marc de les grans línies marcades des de les institucions comunitàries, i fins i tot en àmbits internacionals encara més amplis, com l'Organització Mundial del Comerç (OMC) A l¿hora, es contempla la modernització de l'Administració agrària catalana en una doble vessant: en primer lloc consolidar-la com a administració de serveis al ciutadà i en segon lloc com a administració agrària relacional. Per tal de concretar la modernització de l'administració agrària, la Llei preveu la regulació i el funcionament del Registre d'explotacions agràries de Catalunya, per tal de garantir l'eficàcia del sistema i el control en aplicació de la política agrària que gestionen els departaments de la Generalitat. Als efectes d'aquest decret, s'entén per explotació agrària el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, amb independència de si el règim de tinença és en propietat, arrendament o altre títol jurídic que habiliti per a l'exercici de l'activitat agrària, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica.