SANITAT VEGETAL | 19/03/2015  DAAM/RuralCat

Pla d'actuació contra el cargol poma per al 2015

Polítics, sindicats, regants, arrossaires, ADV's i ecologistes acorden les mesures del Pla d'actuació contra el cargol poma per al 2015

La presentació del Pla d'actuació contra el cargol poma per al 2015 va tenir lloc a Tortosa. Font: DAAM

La presentació del Pla d'actuació contra el cargol poma per al 2015 va tenir lloc a Tortosa. Font: DAAM

Tal i com es va acordar el desembre passat, tècnics i experts designats per totes les parts implicades han estat reunit-se cada setmana per elaborar el Pla d'actuació contra el cargol poma per al 2015. Fruit d’aquestes reunions, i en base als acords establerts, s’han establert les estratègies a desenvolupar en els àmbits següents:

 1. Actuacions pre-conrreu, conrreu i post-conrreu, al dos hemideltes i al riu
 2. Línies de recerca
 3. Programa de vigilància
 4. Comunicació i divulgació
 5. Maquinària

 

1.Síntesi de la actuacions contra el cargol poma 2015

 

PRE-CONREU

Hemidelta Dret

 • Tractament amb calç en una superfície de 7,9 km. Si l’eficàcia testada dels tractaments no és del 100%, s’acorda fer un segon tractament amb calç abans del període de conreu.
 • Actuacions al rec Marítim (Sèquia Mare). Succió de sediment i sedàs (extracció caragols i translocació espècies protegides) uns 20 dies abans que se soltin les aigües dolces als arrossars.
 • Guarets: 20,4 ha


Hemidelta Esquerra

 • Guarets: (àrea extrem est): 25,4 ha.


Riu
Es tracta de minimitzar els riscos d’invasió efectuant diverses modificacions, reparacions o canvis en els contactes existents entre la plana deltaica dreta i el riu. En general es tracta de boqueres d’arrossars, i petits desaigües que hi vessen. Es troben distribuïts per tot l’eix del riu entre Amposta i la desembocadura.

 • Barreres físiques de contenció: 19 (15 HD dret i 4 HD esquerra)
 • Modificació sortida tub en sortida a riu : 63
 • Neteja vegetació en sortida a riu: 16
 • Segellat filtracions: 2
 • Es realitzarà un inventari complert de l’estat actual dels bombejos existents per tal d’anular risc en bombejos des de riu a delta


CONREU

Hemidelta Dret

 • Tractament amb saponines: 8,8 km. (al mes de maig, desprès de soltar l’aigua dolça). Abast: dependrà en part de l’eficàcia d’eradicació obtinguda (testada) en les aplicacions amb calç de l’hivern.


Hemidelta Esquerra

 • Tractament amb saponines i barreres físiques en Ponts-Catxa- Penal Tramuntano.

Tota l’àrea (2.300 ha) fou tractada amb aigua de mar els hiverns 2012-13 (Tramontano-Fonsa-Bassa Arena) i 2013-14 (Ponts-Catxa) i netejada completament de caragol poma. Es tracta d’una àrea de drenatge complerta, gairebé desconnectada de la resta del hemidelta esquerre i que descarrega els efluents dels arrossars a mar obert o a riu.
Els romanents coneguts actualment envaïts en l’àrea són 15 quadres d’arrossar (25,4 ha) que inclouen tractaments que no aconseguiren eradicacions, re-invasions i noves invasions.
L’objectiu per a aquesta àrea és mantenir-la lliure d’invasió en arrossars almenys fins la propera temporada de cultiu. En els desaigües l’objectiu és mantenir-los al mínim nivell d’invasió possible, fins que es puguin dur a terme tractaments més intensius (aigua salada en desguassos) .

 • Tancament descarregues a Riu. Es canals de drenatge connectats a riu es mantindran tancats tot l’any, tal i com estableix la resolució del DAAM.
 • La seva obertura només és podrà realitzar per necessitats imperioses aprovades pel DAAM.
POST-CONREU (en ambdós hemideltes)
Actuacions acordades i que es preveuen de desenvolupar després de la collita. Les tasques específiques a realitzar seran funció de la evolució de la plaga.

 • Salinització canals en els hemidelta dret i esquerra. En els canals, tant del hemidelta dret com el de l’esquerra, que després de la campanya presentin cargols, i que en base a les condicions del territori i del sector, i les possibilitats tècniques, es tractaran amb aigua de mar.
 • Adequació marges esquerra
 • Eixugat hivernal
  • Zones altes del hemidelta esquerra; Sega amb sec i assecatge prematur. Extensiu al marge dret si els Serveis Tècnics del DAAM n’identifiquen la necessitat per nivells de plaga.
  • Zones fondes; segar l’arròs amb aigua i immediatament xafat i tractament obligatori amb saponines. Una vegada finalitzat aquest tractament, als 6-7 dies, assecat obligatori. Extensiu al marge dret si els Serveis Tècnics del n’identifiquen la necessitat per nivells de plaga.2. Línies de recerca per la lluita contra el cargol poma 2015

 • A curt termini: estudis sobre la Cianamida càlcica, maneig de l’aigua (salinització) sobre els camps i la producció d’arròs; anàlisi del procés d’eixugar a la tardor; i estudi sobre productes molusquicides.
 • A llarg termini: Lluita biològica.

 

3. Programa de vigilància per la lluita contra el cargol poma 2015

 

Control mesures preventives en el conreu d’arròs, bassetes i xarxa de reg (RESOLUCIÓ AAM/2529/2014)

 • Inspeccionar incompliments de les mesures del Pla de lluita, assecament i salinització d’arrossars i canals de reg: de novembre a gener inclosos.
 • Inspeccionar i denunciar incompliments de les mesures de contenció en arrossars i xarxa de reg: tot l’any, especialment de maig a novembre (cargol actiu)
 • Control neteja recol·lectores en trànsit: Des del hemidelta esquerre. Segona quinzena de setembre i primera d’octubre aprox.

 

4. Campanya divulgativa per evitar casos accidentals

 

 • Visita i repartiment tríptics informatius: càmpings, cases pagès, hotels, apartaments, centres d’informació turística, comerços de les poblacions, restaurants, empreses turístiques (pesca recreativa, lloguer embarcacions, etc.).
 • Controls de vehicles en trànsit en carreteres locals, inspeccions d’embarcacions i pesca recreativa al riu Ebre (tram TTEE), comerços relacionats amb aquariofília, etc.
 • Investigació casos amb presumpta intencionalitat i detecció de nous punts d’infestació

 

5. Protocol de neteja de maquinària

 

Objectiu: evitar la invasió d'individus de cargol poma a zones no infestades.

Normativa aplicable

 • Decisió de la Comissió 2012/697/UE, de 8 de novembre de 2012, relativa a les mesures per evitar la introducció en la Unió i la propagació en l'interior de la mateixa del gènere Pomacea (Perry)
 • Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.
 • Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, per la qual es declara oficialment l'existència d'un focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l'hemidelta esquerra del Delta de l'Ebre
 • Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, que declara oficialment l'existència d'un focus de cargol poma a l'hemidelta esquerre del Delta de l'Ebre
 • Resolució AAM/2529/2014, de 7 de novembre, per la qual es fixen les mesures a dur a terme per al control del cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada a Catalunya.


Material i mètodes

Cada agricultor ha de realitzar la neteja de la seva maquinària utilitzada en parcel·les amb presència de cargol poma, independentment del nivell de població de cargol i sempre que hagi de dirigir-se cap a parcel·les no afectades, ja sigui a altres zones del Delta de l'Ebre, o a altres zones arrosseres de Catalunya o d'altres Comunitats Autònomes.

Es realitzarà la neteja en tot tipus de maquinària que hagi tingut contacte amb la parcel·la amb presència de cargol, ja sigui la segadora, el tractor, la tolva, o una altra maquinària. La neteja ha d'assegurar l'eliminació de qualsevol posta o individu de cargol poma, per la qual cosa es realitzarà una neteja amb aigua a pressió a totes les parts de la maquinària que hagin tingut contacte amb la parcel·la.

S'habilitaran en principi, dos punts autoritzats on obligatòriament s'ha de realitzar la neteja de la maquinària, encara que el nombre de punts pot variar depenent de la dinàmica de dispersió i/o eradicació de la plaga. La seva localització assegura que les aigües residuals no envaeixin el sistema de canals ni de parcel·les de camp del Delta.
 

Informació relacionada