VINYA | 27/03/2015  RuralCat/DAAM

El DAAM informa del nou règim d'autoritzacions de la vinya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha previst un Pla de comunicació per informar a tots els viticultors dels canvis que pot introduir el nou Reglament 1308/2013 del Parlament Europeu a partir del 2016.

Un viticultor revisant les seves vinyes. Font: DAAM

Un viticultor revisant les seves vinyes. Font: DAAM

El nou Reglament 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea l’OCM dels productes Agraris, estableix un nou sistema de gestió de les plantacions basat en un sistema d’autoritzacions, que substituirà a l’actual règim de drets de vinya a partir de l’1 de gener de 2016.

Malgrat encara no s’ha dut a terme el desplegament d’aquest reglament, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha començat la elaboració d’un Reial Decret que regularà la conversió de drets de plantació de vinya en autoritzacions, i un altre que regularà el potencial de producció vitícola a escala estatal. Aquests fets fan que, a dia d’avui, encara no es puguin concretar determinats aspectes de la proposta, a l’espera de tenir la legislació en ferm. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), s’han proposat observacions a l’esborrany d’aquest Reial Decret i s’ha demanat al sector que faci les seves aportacions, per tal de poder-les trametre conjuntament al Ministeri.

El principal canvi el trobem en la substitució del règim actual de drets de replantació per un règim d’autoritzacions, fins el 31 de desembre de 2030, que tindran una durada de 3 anys i no seran transferibles entre els viticultors. Un altre canvi important respecte el règim anterior de drets, és la desaparició de les Reserves de drets Regionals (i Nacional).

Així, els titulars que vulguin plantar una vinya podran obtenir una autorització per tres vies diferents: per la conversió dels drets actuals associats al seu NIF/CIF al Registre Vitícola de Catalunya, a sol·licitud de l’interessat a partir del 15 de setembre de 2015; per l’arrencada d’una vinya i replantació, prèvia sol·licitud de titular; o, en cas de noves plantacions, pel mecanisme de salvaguarda, on cada Estat membre pot concedir autoritzacions anuals per una superfície de més del 0% fins a l'1% de la superfície total plantada el 31 de juliol de l'any anterior, d’acord amb l'aplicació d’uns criteris d'admissibilitat i de prioritat.

Es preveuen sancions per aquells viticultores que realitzin plantacions sense la corresponent autorització prèvia, comportant l’arrencada de les vinyes i unes multes coercitives, l’import de les quals està en funció al temps transcorregut des de la notificació de l’administració.

Davant d’aquest importants canvis, el DAAM ha previst un Pla de comunicació per informar a tots els viticultors, que contempla la difusió de les novetats per tot el territori, a través de jornades informatives, taules rodones, web, tríptics, notes informatives, etc., per a la qual cosa demana la col·laboració i la màxima implicació de totes les entitats relacionades amb el món vitivinícola (Consells Reguladors, Organitzacions professionals agràries, etc).