CAÇA | 08/04/2021  Ruralcat

El DARP estableix els períodes hàbils de caça i vedes especials per a la temporada 2021-2021 a tot Catalunya

Per a la temporada 2021-2022 destaca l'exclusió de l'aprofitament cinegètic de la tórtora i l’extensió de l’aprofitament del becadell comú amb condicionants a tres àrees privades de caça de la comarca del Baix Empordà, com a prova pilot que serveixi per valorar-ne la continuïtat amb vistes a pròximes temporades.

Caçador

Els períodes hàbils de caça menor per a la temporada 2021-2022 són, per a la caça en general, entre el 10 d’octubre de 2021 i el 6 de febrer de 2022, ambdós inclosos

El Departament d’Agricultura ha aprovat la resolució per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021-2022 en tot el territori de Catalunya, tenint en compte les circumstàncies ambientals i biològiques de les espècies de fauna cinegètiques i dels hàbitats que les acullen.

Per a la temporada 2021-2022 destaca l'exclusió de l'aprofitament cinegètic de la tórtora, a l'espera del que determini el Pla de maneig adaptatiu per a aquesta espècie que està elaborant la Unió Europea. En relació amb el becadell comú (Gallinago gallinago), s'estén el seu aprofitament amb condicionants a tres àrees privades de caça de la comarca del Baix Empordà, com a prova pilot que serveixi per valorar-ne la continuïtat amb vistes a pròximes temporades.

Les espècies que poden ser objecte d'aprofitament cinegètic en el territori de Catalunya en la temporada 2021-2022 són les que figuren a l'annex 1 de l'Ordre de 17 de juny de 1999, amb l'excepció de l'estornell negre (Sturnus unicolor), el xarrasclet (Spatula querquedula), el morell de cap-roig (Aythya ferina), el morell de plomall (Aythya fuligula), la fredeluga (Vanellus vanellus) i la griva cerdana (Turdus pilaris), que no es consideren espècies susceptibles d'aprofitament cinegètic.

Els períodes hàbils de caça menor per a la temporada 2021-2022 són, per a la caça en general, entre el 10 d’octubre de 2021 i el 6 de febrer de 2022, ambdós inclosos. En les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada, el període hàbil de caça és el que indiquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) anuals. La resolució també preveu els dies hàbils per a la caça de mitja veda, que només es pot practicar en els terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu PTGC, i el període hàbil de caça major. El període hàbil per a la pràctica de caça amb ocells de falconeria és el comprès entre el 10 d'octubre de 2021 i el 27 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

També s'estableixen les mesures de protecció següents de la fauna salvatge durant la temporada 2021-2022 en terrenys cinegètics d'aprofitament comú o terrenys cinegètics de règim especial els límits dels quals es poden consultar en el visor de cartografia de caça: https://sig.gencat.cat/visors/Cacera.html .

Cal recordar que és obligatòria la recollida dels cartutxos i les beines de la munició emprada en l'activitat cinegètica i que les persones caçadores i acompanyants que intervinguin en les batudes de caça major i altres caceres col·lectives han de complir les normes de seguretat derivades de la legislació vigent.

Font: DOGC