A finals de 2014 el Govern va realitzar una sèrie de modificacions tributaries per tal de poder compensar l'increment de costos originats per l'actual sistema de tarificació en els regs agrícoles: la reducció del 85% sobre la base liquidable de l'impost especial sobre l'electricitat i l'aplicació d'un índex corrector del 0,8 sobre el rendiment dels cultius regants amb energia elèctrica en els mòduls de l'IRPF.