SECTOR CARNI | 08/04/2015  RuralCat/DAAM

L'origen de la carn de porcí, oví, cabrum i aviram s'ha d'indicar a l'etiqueta

Aquest mes d'abril entra en vigor el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, pel que fa a la indicació del país d'origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, cabrum i aviram.

A partir de l’1 d’abril de 2015 entra en vigor el Reglament d’Execució (UE) número 1337/2013, de la Comissió que estableix determinades disposicions d’aplicació del Reglament (UE) número 1169/2011, del Parlament Europeu i del Consell, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, pel que fa a la indicació del país d’origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, cabrum i aviram.

En el cas de la comercialització de la carn de boví la informació sobre el país d’origen o lloc de procedència és obligatòria des de l’any 2000.

 

ETIQUETATGE DE LA CARN

 

L’etiquetatge de la carn de porcí, oví, cabrum i aviram destinada a subministrar-se al consumidor final o a les col·lectivitats inclourà les indicacions que tot seguit s’indiquen.

Per a la carn de porcí:


País de cria: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc la cria d’acord amb els criteris següents:

  1. Si l’animal sacrificat és major de 6 mesos, l’Estat membre o tercer país en el qual ha tingut lloc el darrer període de cria d’almenys 4 mesos.
  2. Si l’animal sacrificat és menor de 6 mesos i té un pes viu d’almenys 80 kg, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria després que l’animal hagués assolit els 30 kg.
  3. Si l’animal sacrificat és menor de 6 mesos i té un pes viu inferior a 80 kg, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria complet.


Quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària se substituirà per «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE» o, quan la carn dels animals hagi estat importada en la Unió, per «País(os) de cria: diversos països de fora de la UE» o, «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE y de fora de la UE».

No obstant això, quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària podrà substituir-se per «País(os) de cria: (llista dels Estats membres o tercers països en els qual s’hagi criat l’animal)» si l’explotador de l’empresa alimentària demostra a satisfacció de l’autoritat competent que l’animal es va criar en aquests Estats membres o tercers països.

País de sacrifici: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el sacrifici.

Codi del lot que identifica la carn subministrada al consumidor o a les col·lectivitats.

Les indicacions del país de cria i del país de sacrifici podran substituir-se per la menció «Origen: (nom de l’Estat membre o tercer país)» si la carn s’ha obtingut d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic Estat membre o tercer país.

Per a la carn d’oví i cabrum:

País de cria: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el darrer període de cria d’almenys 6 mesos o si l’animal sacrificat és menor de 6 mesos, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria complet.

Quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària se substituirà per «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE» o, quan la carn dels animals hagi estat importada en la Unió, per «País(os) de cria: diversos països de fora de la UE» o, «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE y de fora de la UE».

No obstant això, quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària podrà substituir-se per «País(os) de cria: (llista dels Estats membres o tercers països en els qual s’hagi criat l’animal)» si l’explotador de l’empresa alimentària demostra a satisfacció de l’autoritat competent que l’animal es va criar en aquests Estats membres o tercers països.

País de sacrifici: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el sacrifici.

Codi del lot que identifica la carn subministrada al consumidor o a les col·lectivitats.

Les indicacions del país de cria i del país de sacrifici podran substituir-se per la menció «Origen: (nom de l’Estat membre o tercer país)» si la carn s’ha obtingut d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic Estat membre o tercer país.

Per a la carn d’aviram:

País de cria: L’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el darrer període de cria d’almenys un mes o si l’animal sacrificat és menor d’un mes, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria complet.

Quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària se substituirà per «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE» o, quan la carn dels animals hagi estat importada en la Unió, per «País(os) de cria: diversos països de fora de la UE» o, «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE y de fora de la UE».

No obstant això, quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària podrà substituir-se per «País(os) de cria: (llista dels Estats membres o tercers països en els qual s’hagi criat l’animal)» si l’explotador de l’empresa alimentària demostra a satisfacció de l’autoritat competent que l’animal es va criar en aquests Estats membres o tercers països.

País de sacrifici: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el sacrifici precedit de la menció.

Codi del lot que identifica la carn subministrada al consumidor o a les col·lectivitats.

Les indicacions del país de cria i del país de sacrifici podran substituir-se per la menció «Origen: (nom de l’Estat membre o tercer país)» si la carn s’ha obtingut d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic Estat membre o tercer país.

 

ETIQUETATGE DE LA CARN PICADA I RETALLS

 

A la carn picada i els retalls de carn, podran aplicar-se les següents indicacions:

  1. «Origen: UE», quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals nascuts, criats i sacrificats en diferents Estats membres;
  2. «País(os) de cria i sacrifici: UE», quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals criats i sacrificats en diferents Estats membres;
  3. «País(os) de cria i sacrifici: no UE», quan es produeixen exclusivament a partir de carn importada en la Unió;
  4. «País(os) de cria: no UE» y «País(os) de sacrifici: UE», quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals importats en la Unió com animals destinats al sacrifici i sacrificats en un o diferents Estats membres;
  5. «País(os) de cria i sacrifici: UE y no UE», quan s’hagin produït a partir de:


a) carn obtinguda d’animals criats i sacrificats en un o diferents Estats membres i de carn importada a la Unió, o

b) carn obtinguda d’animals importats a la Unió i sacrificats en un o diferents Estats membres.

 


INFORMACIÓ VOLUNTÀRIA

 

Els operadors podran completar les indicacions amb informació addicional sobre la procedència de la carn.

La informació addicional estarà en consonància amb les indicacions obligatòries i complirà les normes del Reglament (UE) núm. 1169/2011.

 

TRAÇABILITAT

 

Els operadors, en cada etapa de la producció i distribució de la carn, disposaran d’un sistema d’identificació i registre.

Aquest sistema s’aplicarà de tal manera que es garanteixi:

  1. la relació entre la carn i l’animal o grup d’animals dels quals procedeix; en la fase de sacrifici aquesta relació és competència de l’escorxador, i
  2. la transmissió de la informació relativa a les indicacions de l’etiquetatge, juntament amb la carn, als operadors en les etapes posteriors de la producció i la distribució.


El sistema de registre abastarà, en particular, l’arribada a l’establiment de l’operador i la sortida del mateix, d’animals, canals o especejaments, segons procedeixi, i garantirà una correspondència entre les arribades i les sortides.

 

CONTROL OFICIAL

 

La Subdirecció d’Inspecció i Control Agroalimentari de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries és l’òrgan encarregat del control oficial d’aquest aspecte de l’etiquetatge a les industries càrnies de Catalunya.