SECTOR LLETER | 08/04/2015  RuralCat/DAAM

Adéu a les quotes lleteres

El sector lleter i l'Administració analitzen les novetats del nou període de la PAC 2014-2020, que comporta la desaparició de les quotes. Destaca la creació d'un registre de primers compradors de vaca, ovella i/o cabra, així com l'elaboració del projecte de decret de venda de llet crua de vaca destinada al consumidor final.

La nova Política Agrària Comuna (PAC) 2014-2020 introdueix enguany diferents novetats en el sector lleter que han aixecat molts dubtes entre els productors. És per això que representants del sector i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’han reunit a Barcelona i han valorat diferents anàlisi i vies d’actuació.

Entre aquestes novetats destaca el fet de que, la informació que fins ara es recollia en el marc del règim de taxa làctia, serà obtinguda igualment mitjançant les declaracions obligatòries dels primers compradors i dels productors de venda directa, amb l’objecte de de disposar informació sobre l’evolució del mercat de cara a implantar les mesures necessàries, si s’escau.

Per això, es crearà un registre de primers compradors que inclourà els que ja estaven donats d’alta com compradors autoritzats en el règim de taxa per llet de vaca, i els compradors de llet d’ovella i/o cabra que han estat realitzant ja aquestes declaracions; a partir de la publicació de la normativa corresponent, podran afegir-se nous compradors. Les declaracions inclouran principalment les dades de volum comercialitzat i l’import abonat i, en cas de llet de vaca, la matèria grassa, la proteïna i l’extracte sec. En aquests moments, s’està desenvolupant per part del Ministeri, una aplicació informàtica per gestionar conjuntament les dades de les declaracions i les dels contractes obligatoris del sector lleter.

Respecte a la possibilitat de sobrepassament de la quota global assignada dins el règim de taxa làctia per l’últim període de quotes 2014/2015, el DAAM ha assenyalat que la dada no es coneixerà fins que s’hagi tancat el període de presentació de declaracions el proper 14 de maig de 2015 i s’hagi depurat aquesta informació.

També s’ha informat de les principals novetats del RD 125/2015, de 27 de febrer, que modifica el RD1363/2012, de 28 de setembre pel qual es regula el reconeixement de les organitzacions de productors de llet, i de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació. Aquestes novetats, venen donades per la necessitat d’adaptació al R(UE) 1308/2013, a l’adaptació de la Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena, i de l’experiència en l’aplicació del “paquet lacti” per tal de corregir que no s’acomplís el seu esperit, fonamentalment en els aspectes següents: durada mínima del contracte d’1 any, per donar l’estabilitat pretesa al sector; disminució del grau de tolerància en el volum objecte del contracte, per evitar distorsions en el mercat; regularitzar addendes, per evitar modificacions en les condicions de la llet ja entregada; simplificar, agilitzar i millorar la transparència de les comunicacions a la base de dades dels contractes, entre d’altres.

Els representants del sector han traslladat al DAAM, l’estret marge de maniobra que tenen els productors per negociar el preu en aquests contractes i la dificultat de constituir Organitzacions de Productors de llet a Catalunya, per poder enfortir la seva posició de negociació.

S’ha informat del projecte de decret de venda de llet crua de vaca destinada al consumidor final, que està elaborant el DAAM i que té com objectiu regular la venda de llet crua de vaca per les explotacions productores de llet, amb destinació directa a consumidor final, no destinada a la indústria.

Un altre aspecte abordat durant la reunió han estat els ajuts associats als ramaders d’oví i cabrum i de boví de llet, fent alhora difusió del material divulgatiu elaborat sobre la reforma de la PAC 2014-2020. També s’ha informat detalladament sobre la situació dels pagaments realitzats durant la campanya 2014 i l’actual 2015, així com el calendari de pagaments previst per al 2015-2016.

Durant la reunió també, s’ha presentat la proposta de modificació del Decret 136/2009 de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Un dels principals canvis proposats és una gestió integral de la fertilització que comprèn tant els adobs orgànics com els minerals, així com els tractaments realitzats a les granges en relació a les dejeccions ramaderes i els realitzats a les explotacions agrícoles relacionades amb la fertilització. D’aquesta manera, es pretén assolir una major sostenibilitat del sector agrari català amb la màxima protecció del medi ambient i de les aigües.

El Sector ha exposat que s’està treballant per a que els imports de les sancions imposades a les industries lleteres per part de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència reverteixin en el sector productor, instant al DAAM a recolzar-lo en aquesta iniciativa.

El Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, acompanyat del Subdirector general de Ramaderia, Joaquim Xifra, ha presidit aquesta reunió de la Taula Sectorial Agrària de la Llet que ha tingut lloc a la seu dels Serveis centrals del DAAM a Barcelona. Per part del Sector han estat presents a els representants de les organitzacions professionals agràries Unió de Pagesos, JARC i ASAJA-AEALL, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i els representants de l’Associació interprofessional lletera de Catalunya (ALLIC).