SANITAT VEGETAL | 10/04/2015  RuralCat

Noves fitxes Fruit.Net sobre sanitat en fruiters de pinyol

El Comitè Tècnic de Préssec del programa Fruit.Net ha editat dos noves fitxes sobre sanitat vegetal. Una d'elles analitza quina és la gestió que s'està fent de les principals plagues, amb dades obtingudes en enquestes realitzades a un total de 18 ADV's. L'altre està dedicada a l'eficàcia de fungicides per al control de Rhizopus spp.

Plantació de presseguers de la plana de Lleida. Font: Fruit.Net

Plantació de presseguers de la plana de Lleida. Font: Fruit.Net

El programa Fruit.Net neix com a conseqüència de la conscienciació social i de la legislació cada cop més exigent en relació a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i a la presència de residus a la fruita. Aquest fet dificulta el maneig i la comercialització de la fruita del nostre sector productor, per la qual cosa es fa necessari que tots els agents implicats sumem esforços per fer competitius els nostres productes.

El Programa avarca els cultius de la poma, pera, préssec i cítrics, i s’organitza mitjançant un Comitè Directiu i un Comitè Tècnic per a cada cultiu. Recentment, el Comitè Tècnic de Préssec ha editat la Fitxa tècnica número 4 “Avaluació en laboratori de l'eficàcia de fungicides per al control de Rhizopus spp. en fruita de pinyol” i la Fitxa tècnica número 5: “Sanitat vegetal en fruiters de pinyol: On som?”.

 

Sanitat vegetal en fruiters de pinyol: On som?

 

Al finalitzar la campanya del 2013 i per tal de tenir una visió general de la situació de les nostres plantacions pel que fa referència la sanitat vegetals, des del programa Fruit.net es van realitzar unes enquestes a un total de 18 ADV’s a, que en el seu conjunt gestionen 7.600 ha ubicades a les comarques del Segrià i el Pla d’Urgell.

Aquesta fitxa tècnica explica aspectes de gestió de les principals plagues d’aquest cultiu a la zona com són Anarsia lineatella, Grapholita molesta, Anarsia lineatella, Myzus persicae, Frankiniella occidentalis i Ceratits capitata. Pel que fa a les malalties, ens explica la informació recopilada respecte a Oïdi i Monilinia Sp.

L’opinió dels enquestats indica que les plagues o malalties que ocasionen més problemes per ordre d’importància són: mosca de la fruita, monilia i pugó. La majoria de les produccions gestionades per aquestes ADV’s, es destinen a l’exportació. De la fruita exportada, un 95% dels enquestats declaren tenir problemes amb les limitacions dels LMR’s i un 87% també tenen problemes per gestionar el número de matèries actives detectades en el fruits recol·lectats.

 

Avaluació en laboratori de l'eficàcia de fungicides per al control de Rhizopus spp.

 

La fitxa tècnica número 5 mostra els resultat de l’estudi sobre l’efecte de diferents matèries actives per al control de Rhizopus spp. Malgrat que l’assaig es va realitzar en condicions de laboratori i en fruita ja recol·lectada, els resultats poden donar una idea aproximada de quines són les millors matèries actives que es podrien utilitzar per al control de Rhizopus spp. a camp. Les matèries actives avaluades van ser fludioxonil, fenbuconazol, fenhexamida, boscalida + piraclostrobin, ciproconazol, tebuconazol, clortalonil i iprodiona.

En la varietat de nectarina ‘Red Jim’ es va observar que les matèries actives fludioxonil, boscalida + piraclostrobin, tebuconazol i iprodiona van controlar significativament el desenvolupament de la malaltia aconseguint quasi un control del 100%. En canvi, les altres matèries actives avaluades no van ser efectives, on es va observar una elevada incidència de fruits afectats.

En la varietat de préssec ‘Rome Star’ els resultats van ser similars però en aquest cas la matèria activa ciproconazol també va reduir la incidència de fruits afectats en un 80 %. A més, quan es va aplicar la meitat de la dosi comercial, en general l’efectivitat dels tractaments no es va veure afectada i la quantitat de matèria activa detectada en ambdós casos, a la dosi comercial i a la meitat de la dosi comercial, va estar per sota del seu límit màxim de residus (LMR).

Recorda que pots consultar més documentació tècnica i altres detalls del Programa Fruit.Net a RuralCat.

 

Informació relacionada