AJUTS | 25/05/2021  Ruralcat

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2021

El Pla d'Assegurances Agràries té com a finalitat compensar la pèrdua econòmica de renda que es produeix per circumstàncies meteorològiques adverses i alienes a la voluntat del titular de l'explotació.

Aquesta primera convocatòria té un pressupost de 3.073.635,49 euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d’assegurances agràries 2021. El DARP convoca anualment aquests ajuts, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, que és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DARP, entre altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, que consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què l’ajut és un import per animal segons la classe de bestiar i la zona de recollida.

En aquesta convocatòria es manté els criteris de les anteriors, i es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà. 

Les novetats introduïdes aquest any per part d’ENESA han estat la modificació de la base de càlcul de subvenció, incloent-hi els recàrrecs, l’increment de deu punts de subvenció addicional per a persones joves agricultores, o l’augment de sis punts de subvenció base als mòduls complementaris. El DARP considera que cal mantenir i ampliar la base d'assegurats i per això manté invariables els percentatges d'ajut, malgrat que les modificacions introduïdes per ENESA provoquen automàticament un augment de l'import d'ajut del DARP.

Per part del DARP la novetat introduïda aquest any ha estat el canvi de grup de les línies dels conreus herbacis extensius, explotacions de vinya, fruita seca i olivera en què s’han inclòs en aquesta primera convocatòria d’ajuda quan abans estaven en la segona convocatòria.

En les bases reguladores d’enguany es continua amb la priorització establerta l’any anterior, i és que el DARP subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que ENESA apliqui a totes les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles de la pòlissa contractada d’acord amb el tipus de persona beneficiaria, prioritzant els Agricultors Professionals (AP), les Empreses Agràries Prioritàries (EAP), i els Joves Agricultors (JA), respecte de la resta de beneficiaris.

També es continua apostant pels sistemes d’emmagatzematge en fred per a la recollida d’animals morts a les explotacions, i, en aquest sentit, es manté l’ajut incrementat per a aquelles explotacions que instal·lin un nou contenidor refrigerat o congelador. Alhora, es manté la subvenció diferenciada per a les explotacions que disposin d’aquest sistema respecte les que no en tenen, tot i no ser nou. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.

Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2020, la convocatòria d’ajuts per a les assegurances agràries del Pla 2021 es realitzarà mitjançant dues disposicions: la primera, que és la publicada avui, amb un pressupost de 3.073.635,49 euros, que recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins el dia 31 d’octubre de 2021; i durant el mes d’octubre d’enguany es preveu publicar una segona convocatòria per a les pòlisses del Pla 2021 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d’octubre de 2021.

Finalment, cal recordar que pel que fa a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades és abans del 30 de setembre de 2021.

Per a més informació: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200521_agricultura-convoca-ajuts-pla-assegurances-agraries-2021.

Font: DARP