DOSSIER TÈCNIC | 26/05/2021  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 110: “La cadena agroalimentària de Catalunya”

L’interès d'aquest Dossier Tècnic és contribuir a la divulgació de les tasques que duu a terme l’Administració per afavorir la millora de l’equilibri en les relacions comercials dels operadors de la cadena agroalimentària, amb especial incidència en el sector productor.

El Dossier Tècnic aborda aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural

El Dossier Tècnic nº 110: “La cadena agroalimentària de Catalunya” està dedicat a analitzar els instruments de millora, normativa i regulació de la cadena alimentària per a sector productor agrari.

Per explicar què es fa i quins són els instruments organitzatius a l’abast del sector, s’analitzen les bases jurídiques estatals i comunitàries que regulen les operacions comercials i els controls establerts per garantir l’aplicació de la normativa. També s’expliquen quines unitats s’encarreguen de realitzar els controls, i quins han estat els resultats dels plans de control duts a terme fins ara, com és el cas de la creació de la unitat CadeCAT (Cadena Alimentària de Catalunya), que depèn de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP que s’encarrega del control de les relacions comercials de la cadena agroalimentària establertes a Catalunya d’acord amb els aspectes regulats per la Llei 12/2013 per a la millora del funcionament de la cadena alimentària. Igualment, es fa un repàs dels principals instruments que s’han desenvolupat per contribuir a millorar l’estructuració del sector i assentar les bases perquè pugui participar en el valor afegit de la cadena, centrats en el coneixement i transparència del mercat i en l’agrupació dels operadors de les baules, especialment productiva, per incrementar el poder negociador.

Finalment, s’entrevista a Albert Capdevila, responsable de Fruita i Horta de la Federació de cooperatives agràries de Catalunya (FCAC), Ignasi Pons, responsable de l'Àrea Tècnica de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) i Carles Ribera, responsable de l’Àrea Tècnica del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC) per conèixer la seva valoració i propostes en relació amb la millora del funcionament de la cadena.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat