RECERCA | 04/06/2015  IRTA

Cleanleach depura aigües de reg amb subproductes de la cervesa

El projecte Cleanleach, de depuració d'aigües de reg de vivers, ha aconseguit reduir l'impacte ambiental d'aquest sector reutilitzant restes provinents de la indústria cervesera i de la construcció per generar plantes de depuració de manera més sostenible. Els efluents de la fabricació de la cervesa han demostrat ser una font carbonada efectiva per eliminar tots els nitrats dels lixiviats de viver, transformant-los en gas nitrogen, que s'incorpora a l'atmosfera.

Esquema de funcionament de Cleanleach

Esquema de funcionament de Cleanleach

La cervesa s’obté a partir de la fermentació dels sucres continguts als cereals, principalment de l’ordi. La producció de cervesa s’inicia macerant el gra en aigua per obtenir una barreja amb sucres simples, que posteriorment es fermentarà. Aquest procés genera dos tipus de subproductes: un de sòlid, format pel cereal triturat que s’utilitza freqüentment per a l’alimentació animal, i un altre de líquid, constituït per la fracció tèrbola del fons de les bótes de maceració.

És justament aquest efluent amb elevada concentració de sucres solubles el que els investigadors de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Rafaela Cáceres i Oriol Marfà han incorporat a un sistema de depuració in situ de lixiviats de vivers, utilitzant les zones humides artificials per depurar les aigües sobrants del reg de les plantes cultivades als vivers.

Aquestes aigües sobrants presenten un elevat contingut en nitrats provinents de la fertilització, però, a diferència de les aigües residuals urbanes, no contenen pràcticament carboni orgànic, un component indispensable per promoure la desnitrificació a les zones humides mitjançant l’acció bacteriana.

Fins ara, s’havien fet servir productes sintètics, com l’acetat sòdic o el metanol, però la reutilització d’un subproducte procedent de l’activitat agroalimentària és preferible perquè té un impacte ambiental més baix. Per una banda, es redueixen residus de la indústria cervesera, i, per l’altra, s’impulsa una producció més sostenible d’una altra activitat, com la producció viverística.

Els assajos d’aquest projecte s’han desenvolupat al viver Sala Graupera de Sant Andreu de Llavaneres, amb la col·laboració de les cerveseries artesanals Companyia Cervesera del Montseny, As de Cors, Birra 08 i Art Cervesers.

A Cabrils també hi ha una planta pilot de Cleanleach on s’ha substituït la grava de pedrera convencional que es feia servir a les zones humides artificials per àrids reciclats provinents de restes de demolicions i construcció, subministrats per l’empresa Tecnocatalana de Runes.

El projecte Cleanleach està cofinançat per la iniciativa Eco-innovation de la Unió Europea, que té entre els seus objectius desenvolupar i difondre un sistema de depuració de lixiviats eficient i sostenible, raó per la qual la grava reciclada s’ha convertit en
 

Informació relacionada