ESTADÍSTIQUES | 09/07/2021  Ruralcat

Els preus percebuts agraris augmenten un 2,6% l’any 2020

Així ho indica l’Índex de Preus Percebuts Agraris que ha publicat el DACC a efectes de l'actualització de les rendes dels contractes de conreu.

Els productes agrícoles es van incrementar un 11,46%

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat l’Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) corresponents a l’any 2020 als efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu.

Al 2020 es va registrar un augment dels preus d'un 2,58% respecte l'any anterior. En concret, els productes agrícoles es van incrementar un 11,46%, mentre que els productes ramaders van disminuir un -0,89%.

La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts.

L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya; i forma part del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, aprovat per la Llei 5/2016, de 23 de desembre, de conformitat amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Així, l'índex de preus percebuts agraris corresponent a 2020 a efectes de l'esmentada actualització és el següent: 

Classe d’índex

Valor anual 2019 (2015=100)

Valor anual 2020 (2015=100)

Percentatge de variació 2020/2019

Productes agrícoles

99,78

111,21

11,46

Productes ramaders

109,73

108,75

-0,89

Índex general

106,74

109,49

2,58

 

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC