AJUTS | 20/07/2021  Ruralcat

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022 executa un import de 572 milions d’euros

El PDR de Catalunya ha assolit el 70,57% d’execució amb un import global de 572,17 milions d’euros, i s’ha convocat un import de 928,84 milions d’euros des de l’inici del període.

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 - 2022 compta per a tot el període de programació amb un import total de 1.045 milions d’euros

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya ha assolit el 70,57% d’execució amb un import global de 572,17 milions d’euros, i s’ha convocat un import de 928,84 milions d’euros des de l’inici del període.L’import executat garanteix la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea.

Pel que fa als imports convocats, s’ha tingut en consideració els imports incorporats a la transició del PDR 2014-2020 per als anys 2021 i 2022. D’aquesta manera, ja s’ha convocat, a data d’avui, 928,84 milions d’euros, que representen més del 91,08% dels imports programats i destinats a convocatòries d’ajut.

Pel que fa als fons del Next Generation, que la UE ha destinat per a la recuperació pels efectes de la Covid-19, ja s’ha convocat 22,95 milions d’euros dels 28,95 destinats a convocatòries d’ajuts. Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les mesures i/o operacions M13 ‘d’Ajuda a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques’, amb una execució del 99,33%, M11 d’‘Agricultura i Ramaderia ecològica’ amb un 99,30% d’execució, seguida de la mesura M10 ‘Agroambient i clima’, amb un 96,42% d’execució, respecte els imports programats inicialment.

Quant a altres operacions del Programa, cal destacar el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader, amb una execució del 68,71%, i dins de les mesures adreçades al sector forestal, amb Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals l’operació ‘Organitzacions de productors forestals’, amb una execució del 79,11%.

Cal destacar com a dades més significatives el nombre d’expedients executats de primera instal·lació de joves, amb 2.588 explotacions, la superfície agrícola amb contracte agroambiental i d’agricultura i ramaderia ecològica, amb més de 290.192 hectàrees, i la superfície agrícola on s’ha aplicat la modernització de regadius, amb 21.485 hectàrees.

Pel que fa a la nova Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027, durant el Comitè s’ha informat els assistents de l’estat dels treballs per al disseny de la futura PAC a Catalunya, així com del calendari i dels propers esdeveniments que s’han de succeir abans de l’aprovació del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC).

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 - 2022 compta, per a tot el període de programació, amb un import total de 1.045 milions d’euros, dels quals un 43% estan cofinançats amb fons FEADER procedents de la Unió Europea, el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya, i el 7% restant prové de l’Administració General de l’Estat. Addicionalment, el PDR compta amb un import de 30,15 milions d’euros provinents dels fons Next Generation, finançats al 100% per la UE.

Font: DACC