FORESTAL | 05/08/2021  Ruralcat

L’Observatori Forestal inclou un apartat amb noves dades sobre consum i demanda de biocombustibles forestals a Catalunya

La nova pàgina conté els fluxos dels diferents productes per a consum energètic obtinguts del procés de transformació de la biomassa forestal, tot agrupant en una sola taula els aprofitament de fusta, importacions i exportacions a l'estranger, i el consum aparent de l'estella, pèl·let i llenya.

Aquest quadre té la finalitat d’estimar els fluxos dels diferents productes per a consum energètic

L’Observatori Forestal ha publicat un nou apartat dins de l’espai de Biomassa forestal dedicat al "Consum aparent i demanda total de biocombustibles forestals a Catalunya". Aquest  quadre té la finalitat d’estimar els fluxos dels diferents productes per a consum energètic obtinguts del procés de transformació de la biomassa forestal. S’inclouen les dades de producció interior, consum aparent, importacions i exportacions de l'estella, pèl·let i llenya des del 2009 al 2019. També s’inclou el saldo interregional, que mesura els tràfics entre Catalunya i la resta de l’estat, i es calcula com agregat residual per diferència entre el consum aparent i la resta d’agregats.

La demanda total és la suma de la producció interior i de les importacions d’un determinat producte. Restant d’aquest agregat les exportacions, s’obté el consum aparent, és a dir, la demanda interna del producte considerat.

Les dades originals de producció i comerç exterior procedeixen de fonts oficials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)Centre de la Propietat Forestal (CPF)Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Pel que fa al consum aparent de pèl·let i estella, les estimacions s’han obtingut a través de les dades de l’Observatori de calderes de biomassa de Catalunya (ICAEN), integrades amb les estufes comptabilitzades a Catalunya per l’Observatorio biomasa d’AVEBIOM, i el consum unitari indicat per les instal·lacions registrades per la Diputació de Barcelona. Quant a la llenya, s’ha complementat l’estadística de despesa en consum de les llars feta per IDESCAT amb les dades de les instal·lacions comptabilitzades per l’Observatori de calderes de biomassa de Catalunya.

Font: Observatori Forestal Català

Informació relacionada