AGRICULTURA | 19/06/2015  CTFC

Barrejar espècies farratgeres disminueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle

Un treball coordinat des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i la Universitat de Lleida, en col·laboració amb el CREAF i la University College Dublin, mostra com augmentar la diversitat d'espècies sembrades en conreus de farratgeres pot disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en comparació amb els monocultius.

Cobertes mixtes de farratges. Font: CTRC

Cobertes mixtes de farratges. Font: CTRC

El treball, que és portada de la revista Plant and Soil del mes de juny, s’ha presentat aquesta setmana a la IV Congrés Ibèric d’Ecologia i mostra com les barreges contribueixen a la disminució de les emissions de N2O, un potent gas d’efecte hivernacle, tot mantenint una producció agrícola elevada.

Àngela Ribas, investigadora del CTFC i del CREAF, i primera autora del treball, explica: “Les barreges més diverses presenten un avantatge mitigador envers els monocultius gràcies a la reducció de les emissions de N2O i puntualment del CH4”. El treball detecta també una reducció de nitrat al sòl a les barreges més diverses, la qual cosa podria repercutir favorablement sobre la qualitat de les aigües.

Teresa Sebastià, professora de la Universitat de Lleida i cap de grup al CTFC, que ha coordinat el treball, comenta: “Aquest treball s’afegeix a un conjunt d’estudis on hem trobat com les barreges presenten moltes avantatges sobre els monocultius per a totes les funcions estudiades, detectant un augment de la productivitat, una disminució de la incidència de plagues, o una disminució de la necessitat de fertilitzants; alguns d’aquests avantatges s’obtenen amb només un 20% de barreja, algunes amb el 40%”. Recentment la Dra. Sebastià ha participat en una publicació també publicada al mes de juny a la revista Global Change Biology on es mostra com la utilització de barreges de gramínies i lleguminoses afavoreixen la utilització eficient del nitrogen, contribuint a l’estalvi de fertilitzants nitrogenats i de gasos d’efecte hivernacle, per tant amb considerable potencial per a la mitigació del canvi climàtic.

Referències:
A. Ribas, R. Llurba, F. Gouriveau, N. Altimir, J. Connolly, M. T. Sebastià. 2015. "Plant identity and evenness affect yield and trace gas exchanges in forage mixtures". Plant and Soil, Volume 391, Issue 1-2, pp 93-108.

M. Suter1, J. Connolly, J.A. Finn, R. Loges, L. Kirwan, M.-T. Sebastià, A. Lüscher. 2015. "Nitrogen yield advantage from grass–legume mixtures is robust over a wide range of legume proportions and environmental conditions". Global Change Biology, Volume 21, Issue 6, pages 2424–2438.