MÓN RURAL | 19/06/2015  GenCat

El Parlament aprova la nova Llei de Cooperatives de Catalunya

A Catalunya existeixen fins aquest moment 4.195 que ocupen 40.823 persones. El conjunt de federacions i la Confederació de cooperatives donen suport a la nova Llei

El Parlament ha aprovat la nova Llei de Cooperatives de Catalunya que regula, protegeix i fomenta el moviment cooperatiu i és una competència exclusiva pròpia de la Generalitat de Catalunya. La norma ha superat el tràmit parlamentari amb un 80% de suport dels diputats, completant un consens ampli assegurat ja amb el sector.

La nova llei crea un marc jurídic més flexible amb diferents alternatives perquè cada cooperativa, en l’exercici de la seva autogestió, pugui adaptar el seu funcionament per ser més competitiva.

Així mateix, la nova Llei busca que el sector cooperatiu pugui assolir un major dimensionament, fent més atractiu aquest model d’empresa tant als emprenedors com als assessors en la creació d’empreses, de manera que se’n creïn més organitzacions d’aquest tipus.

Els objectius i les novetats de la nova Llei es fixen principalment en els següents cinc punts:

1) Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents
En aquest punt, es redueix de tres a dos el nombre mínim de socis per a constituir una cooperativa llevat del cas d’usuaris i consumidors on el mínim es fixa en deu. Així mateix, afavoreix la continuació empresarial en forma cooperativa, en tant que permet la possibilitat de reactivació o transformació de les cooperatives dissoltes i no liquidades, i proposa fomentar la continuïtat de projectes empresarials viables sota la fórmula cooperativa en el cas de projectes que cessin per jubilació, cessament d’activitat de l’empresari o altres motius.

2) Simplificar i eliminar càrregues
Per a constituir una cooperativa s’impulsa un procediment exprés d’inscripció, més àgil i operatiu. Se suprimeixen diferents tràmits burocràtics, com per exemple l’obligació d’elevar a escriptura pública i inscriure en el registre els convenis intercooperatius o l’exigència actual per les cooperatives de segon grau d’auditar sempre comptes anuals. També se simplifiquen conceptes tècnics del món cooperatiu per fer-lo més entenedor.

3) Reforçar les vies de finançament de les cooperatives
Per complir amb aquest objectiu s’incorpora la figura del soci temporal, que ajudarà a ajustar les necessitats, sobretot d’ocupació, de la cooperativa al mercat. També es permetrà que hi hagi socis col·laboradors que només aportin capital.

4) Millorar la gestió empresarial de les cooperatives
En aquest punt es rebaixa la relació d’actes que, per imperatiu legal, han d’anar a aprovació de l’Assemblea General; es permet que s’atribueixin, estatutàriament, al Consell Rector que fins ara corresponien a l’Assemblea General, respectant el mínim legal; i es permet la participació de persones no sòcies al Consell Rector per millorar la seva professionalitat

5) Assolir un major dimensionament del món cooperatiu
Les cooperatives de segon grau (fruit d’una aliança entre cooperatives, amb major o menor grau de vinculació) podran incorporar directament com a socis empresaris individuals.

 

Situació actual del cooperativisme a Catalunya

 

Les cooperatives representen una fórmula empresarial que ha demostrat la seva capacitat de resiliència durant els anys de crisi, amb un millor comportament pel què fa al manteniment de l’ocupació i també a l’estabilitat i qualitat de l’ocupació generada.

Actualment a Catalunya hi ha 4.195 cooperatives amb 40.823 treballadors. El 80% de les vinculacions laborals amb cooperatives són de caràcter indefinit. L’ocupació a les cooperatives ha crescut els dos darrers anys en un 3,7% el 2013 i el 5,5% el 2014. Fins a un 15% de la població catalana està vinculada a aquestes empreses: a més dels treballadors, hi ha 42.000 socis en cooperatives de serveis, 35.000 agricultors vinculats a cooperatives agràries i al voltant d’un milió de persones sòcies de cooperatives de consum.

Per tal de fomentar aquest model econòmic, el Govern ha fet una aposta decidida basada en dos eixos: la nova Llei de Cooperatives i el programa aracoop. La nova llei pretén donar a les cooperatives del marc normatiu que les cooperatives necessiten per competir en el segle XXI.

L’aracoop és un programa marc de col·laboració públic-privada impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació, amb la participació de la Confederació i les federacions de cooperatives i la col·laboració de més de 90 entitats al conjunt del territori amb l’objectiu de renovar, enfortir i ampliar l’economia social i cooperativa. En l’edició del 2014 més de 6.500 persones van participar en el programa. Actualment s’està duent a terme la segona edició.