AJUTS | 01/07/2015  RuralCat

Convocatòria d'ajuts a la innovació i desenvolupament tecnològic del sector de la pesca i l'aqüicultura

El Magrama ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, la convocatòria d'ajudes a la innovació i desenvolupament tecnològic del sector de la pesca i l'aqüicultura per a l'exercici 2015, amb una quantia total màxima de 575.121 euros.

Font: Magrama

Font: Magrama

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les corporacions de dret públic de base associativa representatives del sector extractiu i les organitzacions de productors dels sectors pesquer i aqüícola, així com les entitats associatives representatives del sector extractiu pesquer i aqüícola, del transformador i del comercialitzador de productes de la pesca i l'aqüicultura.

Per valorar les sol·licituds d'ajuts es tindrà en compte, entre altres aspectes, la qualitat i viabilitat cientificotècnica del projecte, així com la incorporació al projecte d'indicadors d'execució i avaluació. També es valorarà la qualitat de la memòria tècnica del projecte i la seva metodologia.

Un cop valorades les sol·licituds, es determinarà la quantia individualitzada de la subvenció dels projectes. La quantia màxima per beneficiari serà de 100.000 euros.

Està prevista la realització d'un pagament únic amb caràcter de bestreta del 50% de la subvenció concedida.

El termini per fer les sol·licituds d'aquests ajuts finalitzarà el 30 de juliol.