RURALCAT | 14/09/2021  Ruralcat

La nova Oficina del Mar de RuralCat, un punt de trobada dels sectors de l’Economia Blava amb tota l’actualitat

L’Oficina del Mar s’ha creat com una eina per facilitar la interlocució dels diferents actors en el desenvolupament sostenible de l’Economia Blava a Catalunya. Integra en un únic espai informació relacionada amb els sectors de l’economia blava, el desenvolupament de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, projectes, formació, oportunitats de finançament, novetats i entitats dels sectors econòmics relacionats amb el mar.

A l’apartat d’Economia Blava es reuneix la documentació relacionada amb l’àmbit 1 de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030

La recentment oberta Oficina del Mar de RuralCat neix de la necessitat d’interrelacionar en un sol espai als actors de l’Economia Blava de Catalunya i facilitar el seu desenvolupament. Amb aquesta finalitat l’Oficina del Mar inclou documentació relacionada amb l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, informes tècnics i informació sobre formació en els àmbits marítims i oportunitats de finançament per al desenvolupament de projectes.

L’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, adoptada al 2018, s’organitza en quatre àmbits d’actuació focalitzats en: 1. El desenvolupament sostenible de l’Economia Blava; 2. El manteniment d’uns ecosistemes marins resilients i plenament funcionals; 3. La millora de la qualitat de vida de la ciutadania; i 4. Un marc de governança innovador que doni impuls a l’Estratègia i en garanteixi l’operativitat.

Un dels resultats de la implementació d’aquesta Estratègia es el primer dimensionament de l’Economia Blava de Catalunya, el qual ha revelat que al 2017 els sectors econòmics de l’economia blava van ocupar directament 214.496 persones (el 5,8% del total d’ocupació de Catalunya) i van generar 7.300 milions d'euros de Valor Afegit Brut (3,4% del VAB de Catalunya). Aquestes dades posicionen a Catalunya al nivell dels 6 estats europeus amb major pes de l’economia marítima en el conjunt de l’economia nacional, amb una ocupació major del 5% i un VAB superior al 3%. Aquest valors es troben molt per sobre de la mitjana europea de 2,2% de l’ocupació total, i l’1,5% del VAB de la Unió.

El marc de governança de l’Estratègia ha estat desenvolupat mitjançant la creació del Consell Català de Cogestió Marítima i la definició de la seva composició, organització i funcionament regulades mitjançant el DECRET 321/2021 recentment adoptat. Aquest Consell, integrat per l’administració, els agents i les entitats vinculades als sectors econòmics, ambientalistes i de recerca, serà l’encarregat de la gestió adaptativa  i actualització de l’Estratègia. 

Tant l’Estratègia Marítima de Catalunya com el Consell Català de Cogestió Marítima representen dos instruments claus de l’Agenda Marítima de Catalunya.

Font: RuralCat

Informació relacionada