BIOECONOMIA | 14/09/2021  Ruralcat

El Govern aprova l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030

Servirà per promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l’economia catalana i fomentar la producció de recursos biològics, de proximitat i renovables.

A Catalunya, la bioeconomia representava l’any 2018 un 4,5% del PIB

El Govern ha aprovat l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya, que és el full de ruta per a la transició cap a un model econòmic basat en l’aprofitament òptim dels recursos biològics renovables que no s’aprofiten actualment per crear productes de major valor afegit. L’Estratègia per al període 2021-2030 (EBC2030) permetrà millorar la competitivitat i la sostenibilitat del primer sector, afavorir la creació de llocs de treball, connectar actors de sectors molt allunyats i donar impuls a la generació de coneixement com a motor de canvi.

L’objectiu principal és promoure el creixement i el desenvolupament sostenible de l’economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics renovables de proximitat. Així, es vol donar una segona vida a productes del sector forestal, agroalimentari i marítim i assegurar la provisió sostenible dels serveis ecosistèmics (beneficis que un ecosistema aporta a la societat i que milloren el benestar de les persones) per avançar cap a una bioeconomia circular, d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i de mitigació davant l’emergència climàtica.

Per assolir aquest objectiu, la recerca i la innovació jugaran un paper fonamental per contribuir a generar noves propostes que permetin dur a terme aquesta transició de manera eficient i sostenible.

A partir d’un Pla d’acció que ja està en marxa, es prioritzaran aquelles cadenes relacionades amb la producció primària i la transformació agroalimentària, forestal i pesquera menys desenvolupades (els coproductes i subproductes de les quals poden ser aprofitats o valoritzats però no tenen sortida de mercat actualment) o aquelles cadenes no incloses en cap altra estratègia o política pública i que, per tant, necessiten més suport institucional, i també la provisió sostenible dels serveis ecosistèmics a través de la implementació de mesures i accions específiques que en facilitin l’impuls i la consolidació a fi de potenciar-ne el desenvolupament.

Així, aquest marc de referència sobre la bioeconomia prioritza la millora de la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos forestals, la valorització de les dejeccions ramaderes i els residus orgànics, l’aprofitament dels residus i excedents de la cadena agroalimentària i la creació de paisatges agroforestals resilients al canvi climàtic i la provisió de serveis ecosistèmics.

Les mesures concretes que serviran per donar un nou impuls a la bioeconomia a Catalunya s’estructuren a partir de set objectius estratègics:

1-Millorar l’aprofitament de la biomassa disponible a Catalunya mitjançant la seva caracterització, quantificació, optimització de la gestió i distribució. 

2-Desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular arreu del territori, amb especial atenció al primer sector.

3-Fomentar l’ús i el consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials al mercat.

4-Promoure els paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de serveis ecosistèmics en el context de la bioeconomia circular catalana.

5-Situar el coneixement com a motor de la bioeconomia circular. 

6-Enfortir el rol de l’Administració i adaptar el marc normatiu i legal de manera que afavoreixi la bioeconomia circular a Catalunya.

7-Preparar la societat catalana per al canvi cap a la bioeconomia circular.

Entre les noves mesures a dur a terme, destaca la creació d’un Hub de la Bioecomia que permetrà connectar els diferents actors i crear noves sinergies comercials.  A més, el document recull també aquelles accions que ja s’estan duent a terme de suport econòmic a projectes per fomentar l’economia circular, la reutilització de residus o els pagaments per compromisos agroambientals i climàtics.

Totes aquestes mesures proposades encaixen en les previsions de l’Agenda 2030 de l’ONU i en l’Estratègia de bioeconomia de la Comissió Europea, i han de connectar el territori, els sectors forestal, agroalimentari i marítim i la indústria a través de la bioeconomia circular. 

L’elaboració de l’Estratègia ha estat liderada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) amb la participació d’una comissió amb representants de la resta de departaments del Govern implicats en la bioeconomia, institucions i centres de recerca, universitats, empreses, agents i interlocutors econòmics i socials, altres grups d’interès i ciutadania mitjançant diversos processos participatius duts a terme amb l’objectiu de facilitar i obtenir informació rellevant amb relació a la bioeconomia.

Amb la finalitat de potenciar la gestió coordinada en el desplegament de l’Estratègia, es constituirà la Taula de cogestió de l’Estratègia de la Bioeconomia com a principal instrument de cogovernança. Aquest òrgan estarà compost per tots els agents públics i privats compromesos en la promoció i posada en marxa de les activitats emmarcades en l’EBC2030.

A Catalunya, la bioeconomia representava l’any 2018 un 4,5% del PIB i ocupava 192.000 persones, cosa que suposa el 5,2% del total de llocs de treball. S’espera que aquestes xifres augmentin en els pròxims anys amb la implantació de l’Estratègia, que es presenta així com una oportunitat i una necessitat per als sectors agrari, forestal i marítim per millorar la seva competitivitat i sostenibilitat mitjançant la creació de llocs de treball de qualitat i la millora de la gestió de l’espai, i al mateix temps per establir vincles amb altres sectors econòmics, ambientals i socials.

La bioeconomia obre la possibilitat de generar noves activitats econòmiques en l’entorn rural que permetin atreure talent i potenciar l’equilibri territorial. Servirà també per aprofitar i valoritzar els productes, els materials i l'energia sense haver de recórrer a l’esgotament prematur que pateixen els recursos naturals, cada vegada més limitats, i contribuirà a la mitigació del canvi climàtic i a pal·liar-ne els efectes mitjançant una millor i més eficient adaptació.

Font: DACC