| 13/07/2015  DARP/RuralCat

Mesures per a prevenir i lluitar contra el virus de la sharka

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat avui, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l'Ordre per la qual es declara d'utilitat pública la lluita contra el virus de la sharka i s'estableix mesures per a la seva prevenció i lluita.

Préssecs afectats per la sharka. Font: DARP

Préssecs afectats per la sharka. Font: DARP

El virus de la sharka (Plum Pox Virus) és un organisme nociu que causa danys molt greus als fruiters de pinyol i a altres plantes del gènere Prunus. Els diferents aïllats del virus de la sharka es classifiquen en distints tipus que es diferencien per la gravetat dels símptomes en les espècies vegetals que infecten i per la capacitat de dispersió. La sharka tipus M és especialment agressiva en presseguer i nectariner i la seva dispersió en el camp és molt eficient. Es transmet per pugons de forma no persistent i per material vegetal propagatiu infectat.

Vista la situació fitosanitària actual d’aquest organisme nociu a la Unió Europea (UE), on d'ençà que es va detectar per primera vegada, a Bulgària el 1917, s’ha anat estenent a poc a poc, i està present actualment, entre d’altres, a Grècia, Itàlia, França i l’Estat espanyol, cal fixar les mesures de prevenció i lluita contra aquest a Catalunya.

D’acord amb el que estableix la Directiva comunitària relativa a les mesures de protecció contra la introducció en la Comunitat d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació en l'interior de la Comunitat, i les seves modificacions, el virus de la sharka està classificat com un organisme nociu de quarantena a la Unió Europea.

Així, segons l’Ordre publicada ara, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars o responsables, d'espais agraris i forestals o d'àrees verdes no agràries, d'empreses proveïdores de material vegetal i els professionals del sector de la jardineria han de realitzar les actuacions següents:

  1. vigilar i mantenir el correcte estat fitosanitari de les seves plantacions, vegetals i àrees verdes no agràries de les quals són titulars o que estan sota la seva responsabilitat, així com dels materials connexos objecte de comerç, que puguin facilitar la propagació del virus de la sharka;
  2. notificar al Departament competent en matèria de sanitat vegetal, per qualsevol mitjà admissible en dret que permeti una comunicació el més immediata possible, tota aparició de símptomes del virus de la sharka;
  3. aplicar les mesures obligatòries establertes en l’esmentada Ordre; i
  4. efectuar les noves plantacions solament amb material vegetal acompanyat del preceptiu passaport fitosanitari CE.


En concret, en cas que es detecti aquest organisme nociu, l’Ordre fixa les mesures a dur a terme per a evitar la seva propagació, i que són les següents:

  1. arrencament i destrucció immediata in situ de tots els vegetals hoste amb símptomes del virus de la sharka;
  2. en cas que el focus estigui ubicat en les instal·lacions o parcel·les d’una empresa proveïdora de material vegetal, s’aplicarà les mesures establertes en la Directiva comunitària anteriorment esmentada, i la direcció general d’Agricultura i Ramaderia obtindrà de l’empresa la informació de les entrades i sortides de vegetals hoste efectuades durant els tres anys anteriors;
  3. la persona física o jurídica titular de l'explotació agrícola, zona verda o empresa proveïdora de material vegetal efectuarà la destrucció del material vegetal per incineració o per qualsevol altre mitjà oficialment reconegut. En cas que la persona no executi les mesures esmentades dins del termini i de la forma indicada, l’esmentada direcció general les executarà amb els seus mitjans o utilitzant serveis aliens i carregarà les despeses a les persones físiques o jurídiques titulars, l'import de les quals es podrà exigir per via de constrenyiment amb independència de les sancions que pertoquin per les infraccions comeses;
  4. prohibició del transport fora de la zona de seguretat de vegetals o parts de vegetals hostes, excepte fruits i llavors, sense passaport fitosanitari o autorització expressa del/ de la director/a general d’Agricultura i Ramaderia; i
  5. investigació de l’origen del material vegetal hoste de la parcel·la contaminada i del material vegetal hoste del territori comprès en la zona de seguretat. Si l’establiment proveïdor de material vegetal del qual presumptament procedeix la planta contaminada està ubicat en una altra comunitat autònoma, es comunicarà a l’administració competent, quan se sospiti que sigui l’origen de la contaminació.

 

A més, com assenyala l’Ordre publicada al DOGC, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament, en cas que es detecti algun focus, procedirà a establir una zona de seguretat d’almenys 1 quilòmetre al voltant, en la qual s’efectuarà un seguiment en els períodes més favorables per a la detecció del virus de la sharka.

D’altra banda, l’Ordre també estableix, entre altres, el que és indemnitzable en les àrees contaminades pel virus de la sharka tipus M, els estudis sistemàtics/prospeccions a fer i les condicions en què s’han de fer, així com els requisits per a la circulació de material vegetal hoste, i la regulació de la producció dels vivers de vegetals hoste del virus de la sharka, alhora que faculta el/la director/a general d’Agricultura i Ramaderia per a ampliar el radi de les zones de seguretat esmentades i per a modificar la relació de vegetals hoste al virus de la sharka que s’annexen en l’Ordre.