SILVICULTURA | 14/07/2015  RuralCat/CPF

Manual de Models de gestió per a les pinedes de pi pinyer

El Centre de la Propietat Forestal ha publicat el manual "Models de gestió per a les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea L.). Producció de fusta i pinya i prevenció d'incendis forestals". Aquests models aposten per una gestió sostenible, multifuncional i ambientalment respectuosa.

Imatge de la coberta del manual sobre les pinedes de pi pinyer

Imatge de la coberta del manual sobre les pinedes de pi pinyer

Aquest manual presenta els models i les recomanacions de gestió per als boscos dominats pel pi pinyer de Catalunya, per als casos en què l’objectiu preferent de gestió és la producció de fusta, de pinya o la prevenció d’incendis forestals.

El contingut del manual s’agrupa en els bloc següents:

  • Bloc I. Resumeix les característiques generals de les pinedes de pi pinyer de Catalunya i altra informació d’interès sobre l’espècie.
  • Bloc II. Presenta conceptes i tractaments relatius a la silvicultura del pi pinyer, que poden ajudar l’usuari del manual a interpretar i aplicar els models de gestió que es mostren al bloc IV.
  • Bloc III. Presenta de manera molt general les premisses i la metodologia utilitzades en la generació dels models de gestió.
  • Bloc IV. Constitueix la part principal del manual, en la qual es presenta tot un conjunt de models de gestió per a les diferents formacions pures i mixtes de pi pinyer.

Aquests models tenen com a objectius preferents:

  • Millorar el creixement i la funció productiva dels boscos (producció i qualitat fustera), de manera que es prioritza la persistència i vitalitat del bosc, considerant una gestió sostenible i multifuncional de les masses de pi pinyer.
  • Millorar la funció de producció de pinya dels boscos, aplicant una silvicultura específica per fomentar boscos més vitals i amb majors aptituds per a l’aprofitament de fruit, considerant una gestió sostenible i multifuncional de les masses de pi pinyer.
  • Prevenir grans incendis i facilitar l’extinció als espais d’alt risc d’incendi forestal , integrant en els models de gestió un major grau de resistència del bosc davant de la propagació de grans incendis forestals.

El ventall de models elaborats contempla la combinació dels objectius de producció i de prevenció d’incendis. Així, existeixen models amb un objectiu combinat productiu i de reducció del risc d’incendi i models específics de reducció del risc d’incendi on no es considera l’objectiu productiu.

Tot i fixar com a objectiu principal la producció de fusta, de pinya i la prevenció d’incendis, els models integren altres funcions del bosc, com la conservació de la biodiversitat, la qualitat del paisatge o la protecció i regulació hidrològica. Així doncs, l’objectiu últim dels models és apostar per una gestió sostenible, multifuncional i ambientalment respectuosa.

En funció de les característiques del rodal (formació forestal, qualitat d’estació, risc d’incendi i estructura) i dels objectius preferents de gestió, l’usuari del manual es podrà dirigir al conjunt de models que consideri més oportú i escollir el model de referencia a seguir per a masses pures o mixtes.