AGRICULTURA | 07/08/2015  DARP/RURALCAT

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 ha estat aprovat per la Comissió Europea

Després de més d'un any d'intenses negociacions amb la Comissió Europea el PDR.cat2020 s'ha aprovat per un import de 810,8 milions d'euros La Generalitat de Catalunya és l'administració que aposta clarament en el desenvolupament rural, aportant-hi la meitat del pressupost total del programa.

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (PDR.cat2020) és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agrari i forestal.

 

La Comissió Europea ha donat llum verda al PDR.cat2020 després de més d’un any d’intenses negociacions amb els seus representants tècnics. El DARP va presentar el 22 de juliol de 2014, la proposta de programa, que era fruit d’un procés de diagnosi, anàlisi i participació pública molt ampli, així com d’una fase de concertació amb els principals agents del desenvolupament rural a Catalunya, entre els que hi trobem les organitzacions agràries, representants del món cooperatiu, forestal, així com d’entitats mediambientals.

 

El DARP ha treballat intensament per tal de donar a entendre el posicionament del PDR català a la Comissió Europea, ja que aquest respon a les característiques que defineixen una Catalunya rural amb una gran diversitat productiva, climàtica, i social. El PDR.cat2020 s’assenta en 4 grans eixos d’acció i en una programació molt estratègica:

 

Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals, mitjançant el recolzament a:

 • 5.500 projectes de modernització i reestructuració d’explotacions agràries
 • 350 projectes d’inversió per a la millora dels processos de transformació d’empreses agroalimentàries
 • la creació de 600 llocs de treball a través del LEADER
 • 80 projectes de cooperació per a l’establiment de cadenes curtes i mercats locals
 • redactar i revisar 1.200 instruments d’ordenació forestal
 • la creació de 50 organitzacions de productors forestals

 

Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, mitjançant el suport a:

 • la instal·lació de 1.800 joves en empreses/explotacions agràries
 • el LEADER que cobreix el 73,24% de la superfície i el 10,20% de la població rural de Catalunya
 • la priorització dels projectes que duguin a terme els joves en el marc de les diferents línies d’ajut que es derivin del programa

 

Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, amb el suport a:

 • 1.350 explotacions agràries i 520 ramaderes ecològiques
 • 117.397 ha per a que implementin actuacions agroambientals
 • 504 projectes d’inversió per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic d’explotacions agràries i empreses agroalimentàries (energies renovables, eficiència energètica, reducció d’emissions)
 • millorar l’eficiència del consum d’aigua de 6.000 hectàrees de regadiu
 • 4.000 beneficiaris a realitzar actuacions de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal
 • realitzar actuacions silvícoles en 21.250 ha forestals de millora i generació de sistemes ecosistèmics
 • Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari, ajudant a:
 • formar 18.900 persones del sector agrari i forestal.
 • desenvolupar 420 projectes innovadors en l’àmbit de la Xarxa Europea per a la Innovació
 • 2.400 assessoraments a les explotacions agràries

 

Per tal de poder aconseguir aquestes fites el PDR.cat2020 compta amb un pressupost de 810,8 milions d’euros que es distribueix en 404,9 milions d’euros de la Generalitat de Catalunya, 348,6 milions d’euros que provenen dels fons europeus FEADER i 57,3 milions d’euros de l’Administració General de l’Estat. Mentre la UE i la Generalitat de Catalunya incrementen el pressupost al Programa amb un 2% i un 11% respectivament, l’Estat espanyol redueix la seva aportació en un 75% en relació amb el període 2007-2013. Així mateix cal senyalar que a data d’avui encara no existeix encara el compromís oficial de l’AGE als programes de desenvolupament rural ni sobre com realitzaran les transferències.

 

Tot i el retard en l’aprovació del programa per part dels serveis tècnics de la Comissió Europea i la falta de concreció de l’Estat en el finançament del Programa a nivell del DARP s’està treballant des de fa mesos en la implementació del programa i ja s’han publicat vàries convocatòries d’ajut amb càrrec al nou PDR.cat2020, així com la selecció dels Grups d’Acció Local que són els encarregats de definir i implementar les estratègies de desenvolupament local (Leader).