AJUTS | 24/08/2015  DARP/RuralCat

Ajuts a la cooperació per a la innovació a través de Grups Operatius de l'AEI

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l'Ordre de convocatòria i obre el termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds. Es preveu ajuts per un import de 3.500.000 euros per a les anualitats 2016 i 2017.

Els ajuts destinats a la Cooperació per a la innovació de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles mitjançant la creació de Grups Operatius i la realització de projectes pilot a través d’aquests s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya del període 2014-2020.

Aquest ajut compta amb una dotació prevista de 17 milions d’euros per a tot el període de programació del PDR, fet que suposa un increment substancial en relació a l’anterior període de programació, en què es va destinar 5,5 milions d’euros a la mateixa tipologia d’ajuts. En aquesta primera convocatòria, es preveu ajuts per un import de 3.500.000 euros per a les anualitats 2016 i 2017, dels quals un 57% van a càrrec dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el 43% restant a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Els nous ajuts a la Cooperació per a la innovació presenten novetats importants respecte els ajuts en matèria d’innovació de l’anterior període de programació del PDR. Així, es fonamenten en la creació de Grups Operatius, és a dir, en associacions de com a mínim dos actors independents entre sí. Aquests Grups Operatius, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració, poden definir un projecte en comú amb l’objectiu de fer front a problemàtiques concretes i preveure’n la seva execució.

Els projectes que s’integrin en aquesta mesura han de ser innovadors, amb uns objectius clars i concrets, i concebuts amb el propòsit de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements en les zones rurals i enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l’objectiu de millorar la gestió i rendiment mediambiental. També és un requisit dels projectes que el seu àmbit d’aplicació sigui el territori de Catalunya.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions, empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, les cooperatives agràries i les seves associacions o federacions, les comunitats de regants, i els artesans alimentaris i els seus gremis. A més dels beneficiaris anteriors, també poden formar part d’un Grup Operatiu les universitats, els centres de recerca i centres tecnològics, els centres d'innovació, altres entitats en què els seus estatuts contemplin la realització d’accions d’investigació i desenvolupament tecnològic, les empreses tecnològiques, les empreses de serveis i proveïdores de tecnologia i inputs a les empreses agroalimentàries i forestals, l’administració, les entitats d'assessorament agrari, les organitzacions no governamentals (ONG), les petites i mitjanes empreses (PIME), i altres agents del sector agroalimentari i rural.

El termini de presentació de les sol·licituds és de dos mesos a partir de l’endemà de la data de publicació de l’Ordre, és a dir, el proper 24 d’octubre.

Per a més informació, hom es pot posar en contacte amb l’òrgan instructor d’aquesta línia d’ajut: el Servei d’Innovació Agroalimentària del Departament (A/e: sia.daam@gencat.cat i telèfon: 93 304 67 00).