AJUTS | 03/09/2015  DARP/RuralCat

El Govern destina 14 milions a finançar obres de xarxes col·lectives de reg

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, una Ordre per la qual s'aprova les bases reguladores dels ajuts a la millora i modernització de les xarxes de regadius. Es poden presentar sol·licituds fins el 2 de novembre.

Manipulació d'un filtre d'anelles amb aigua a pressió. Font: DARP

Manipulació d'un filtre d'anelles amb aigua a pressió. Font: DARP

Aquests ajuts van destinats a comunitats de regants o altres comunitats d’usuaris d’aigües, principalment vinculades al regadiu.

S’ha establert una línia d’ajut destinada a finançar les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants, en alguna de les següents modalitats:

  • La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent (70% del pressupost disponible);
  • Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua (30% del pressupost disponible).


Els ajuts es destinaran principalment a la realització de les obres següents:

  • Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual.
  • Sistemes d’automatització i control del consum.
  • Instal·lacions de captació i elevació d’aigües.
  • Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.
  • Embassaments i basses de regulació.


Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 13.859.649 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, i aniran a càrrec de les anualitats 2016, 2017 i 2018.

El Departament valora positivament els efectes de la incentivació de l’estalvi d’aigua de reg; i per aquest motiu resulta convenient, mitjançant aquesta Ordre, convocar una línia d’ajuts, a través de la qual s’atorgaran a les comunitats i col·lectivitats de regants legalment constituïdes, per tal que puguin realitzar la implantació de xarxes de canonades a pressió o bé obres de millora de les xarxes de regadiu existents.

Com a novetat respecte a convocatòries anteriors, en aquesta convocatòria s’ha previst realitzar obres de modernització integral de les xarxes de reg comunitàries amb subvencions que poden arribar fins a 1.000.000 €, mentre que en les convocatòries anteriors s’establia un límit màxim de subvenció de 100.000 € per beneficiari.

Les sol·licituds per a acollir-se als ajuts es podran presentar fins el 2 de novembre de 2015.