AJUTS | 04/09/2015  RuralCat

Ajuts als programes de sanitat en porcí i cunícola

L'objectiu d'aquest ajut és compensar els ramaders pels costos de les actuacions sanitàries adreçats al control i la prevenció de malalties dels animals. Es poden presentar sol·licituds fins a l'1 d'octubre.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) considera necessari que es continuï fomentant que les agrupacions de defensa sanitària ramadera duguin a terme programes sanitaris destinats a prevenir determinades malalties en els sectors porcí i cunícola.

Programes i actuacions subvencionables són:

Porcí

  • Controls serològics periòdics obligatoris establerts en el marc del programa de prevenció i vigilància sanitària del bestiar porcí, realitzats en un laboratori reconegut pel DARP d’acord amb el que estableix l’article 30 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
  • Programa de lluita, control i eradicació d’Aujeszky.

Conills

  • Programa de control de les malalties micòtiques
  • Programa de control establert davant la mixomatosi i la malaltia vírica hemorràgica.
  • Programa de control de l’enterotoxèmia bacteriana.

Els sol·licitants han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2014 i l’1 de setembre de 2015, i justificar-les en el moment de presentar la sol·licitud.