ESTADÍSTIQUES | 05/11/2021  Ruralcat

Es publica la fitxa estadística actualitzada del sector cunícola

La fitxa conté xifres històriques fins a l’actualitat sobre les dades físiques, econòmiques, de comerç exterior, de consum i de la indústria agroalimentària.

Pel que fa al cens ramader, al 2020 es comptabilitzen 1.109.046 caps de conill a Catalunya

La fitxa d’estadística bàsica de cunicultura inclou les dades del cens ramader per demarcacions i tipologia, l’estructura de les explotacions i el mapa de distribució, les demarcacions i evolució dels escorxadors, el consum de la carn de conill de Catalunya, dades del comerç exterior i de la indústria de fabricació de pinso, preus i marca Q de qualitat de carn de conill. 

Pel que fa al cens ramader, al 2020 es comptabilitzen 1.109.046 caps de conill a Catalunya, que suposa un descens del 2,8% respecte el total de 2019. Des del 2008 fins al 2020 es mostra un descens progressiu del cens cunícola. Els gràfics també mostren que hi ha un total de 1.432 explotacions cunícoles, de les quals la majoria (886) estan a la demarcació de Barcelona, seguit de Lleida (279), Girona (147) i Tarragona (120), amb disponibilitat total de 1.650.230 places.

Quant a l’evolució del sacrifici de conills, al 2020 van ser portats a l’escorxador 8.396 animals, que suposen 9.708 tones de carn. El destí de la carn va ser principalment el consum directe (9.687 tones) i l’industrial (22 tones). El gràfic mostra l’evolució descendent dels sacrificis des de 1997 fins al 2020.

Al 2020 es van consumir 9.658 milers de kilos a les llars catalanes, que suposen un lleuger increment respecte el 2019. En comerç exterior, al 2020 es van exportar 257 tones i importar 269 tones. Per últim, es van produir 83.563 tones de pinsos compostos per a conills.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC