GRUPS OPERATIUS | 05/11/2021  Ruralcat

Projectes pilot innovadors dedicats al sector ramader duts a terme pels Grups Operatius de la convocatòria 2016

A la convocatòria de 2016 es van aprovar un total de 34 projectes, dels quals 14 eren de plantejament i redacció de projectes innovadors i 20 de realització de projectes pilot innovadors.

Els Grups Operatius  són agrupacions de diverses persones o entitats amb interessos comuns a l’entorn d’un projecte d’innovació específic i pràctic. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic o per aprofitar una oportunitat concreta.

Per donar resposta a aquests objectius, el PDR de Catalunya 2014-2022 ha previst diferents mesures i operacions. Entre elles es troba l’operació 16.01.01 Cooperació per a la innovació, dotada amb 28,4 milions d’euros per a tot el període de programació. Aquests ajuts han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, així com enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, , i la investigació i la innovació, incloent l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambientals. Així mateix, han de contenir noves activitats i estar enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal. Per últim, han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2022 per a la mesura de cooperació per a la innovació.

A la segona convocatòria, corresponent a l’any 2016 i executada entre el 2017 i el 2019, s’han aprovat un total de 34 projectes, dels quals 14 són de plantejament i redacció de projectes innovadors i 20 de realització de projectes pilot innovadors, aquests últims amb un pressupost total de 3.139.202 euros.

Del total de projectes pilot innovadors, un total de vuit estan dedicats al sector ramader, concretament a la  gestió de les dejeccions ramaderes i a l’alimentació, sanitat i benestar animal.

El projecteTractament dels Purins per Fixació del nitrogen amoniacal (N-NH4 +) utilitzant subproductes de magnesi, liderat per  SAT La Vall de Soses 829 CAT, ha intentat resoldre la problemàtica que suposa actualment la gestió i el tractament de les dejeccions ramaderes, principalment del sector porcí, a causa de la limitació existent en l'aplicació de nitrogen (N) i fòsfor (P) com a fertilitzant, mitjançant l'aplicació d'una nova tecnologia mediambientalment sostenible, patentada per la Universitat de Barcelona. Les actuacions portades a terme en el projecte han donat com a resultat la possibilitat d’un nou procés alternatiu de baix cost per a la reducció de la concentració de N-amoniacal de les dejeccions ramaderes, així com la possibilitat d’implementació en altres efluents residuals amb un alt contingut de N-amoniacal.

En el projecteReducció de la disenteria porcina mitjançant l'ús d'extractes vegetals en l'alimentació”, liderat per Grupo Premier Pigs, SL, s’ha plantejat realitzar un estudi per reduir l’ús d’antibiòtics en l’alimentació del porcí d’engreix mitjançant alternatives terapèutiques, com poden ser els extractes vegetals, i així eradicar les infeccions per disenteria hemorràgica porcina, que és unes de les malalties del tracte gastrointestinal amb més impacte econòmic en el sector del porcí i més complicades d’eradicar.

El Grup Operatiu “Disminució de l'ús d'antibiòtics en el sector de la inseminació artificial en porcí, que ha estat encapçalat per l’empresa Semen Cardona, SL, s’ha centrat en obtenir un mètode d’higienització de l’esperma de porcí que permeti la recol·lecció, la conservació i el posterior ús del semen refrigerat per inseminació artificial en un medi lliure d’antibiòtics.

En el projecteDesenvolupament d'eines per a l'optimització de la gestió conjunta de les dejeccions ramaderes i per a la millora de la fertilització agrària, de la qualitat del cultiu i de la protecció del medi ambient”, liderat per Agropecuària Catalana, SCCL, s’han validat eines i estratègies innovadores per a l'optimització de la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització agrària, amb un enfocament tant econòmic com mediambiental; d’altra banda, el projecte “Tractament i gestió de dejeccions en zones excedentàries de nitrogen: adaptació del tractament a l'excedent a gestionar i valorització agronòmica dels efluents líquids resultants”, liderat per Granges Terragrisa, SL, ha permès, mitjançant el tractament de les dejeccions amb un sistema NDN i una correcta gestió agronòmica, una minimització dels efectes ambientals de les dejeccions de porcí, reduir el cost del tractament i un estalvi important de fertilitzants externs a l’explotació, així com un increment de la productivitat i de la qualitat dels cultius.

El Grup Operatiu “TRIABE: estratègies de millora del transport de vedells lactants per optimitzar el benestar, la sanitat i la productivitat”, liderat per Vilarta, SA, ha analitzat  els principals factors de risc que afecten el benestar dels vedells lactants en els diferents sistemes de transport. Així mateix,ha identificat els principals indicadors per avaluar el benestar dels vedells lactants a l’arribada del transport a l’explotació o al centre de concentració i la seva recuperació durant els primers dies d’estada.

El projecte “Aplicació del Pasturatge Racional Voisin (PRV) per a la restauració i millora de la productivitat de pastures en zona de muntanya mediterrània”, liderat per Faustina de Solà-Morales i Capdevila, SL. té com a objectiu servir de referència pràctica per a que qualsevol ramader o ramadera pugui valorar l’aplicació del PRV i les millores que aporta en la producció i sostenibilitat de les explotacions ramaderes en un entorn representatiu de les condicions reals de funcionament.

Per últim, el projecteInstauració de protocols de treball per reduir l'ús dels antibiòtics en granges de boví lleter, liderat per SAT Sant Mer, ha permès instaurar protocols de treball en granges de vaques lleteres que permeten reduir l’ús dels antibiòtics en les explotacions, i fer-ne un ús més racionalitzat.

Tots ells són projectes cofinançats a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la Innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022

Font: RuralCat