DOSSIER TÈCNIC | 09/11/2021  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 113: “Nous cultius (I): El llúpol”

El monogràfic ofereix informació general sobre els principals aspectes referents al maneig i producció del cultiu i fa una avaluació de les possibilitats d’adaptació d’aquest cultiu a Catalunya així com una descripció dels principals usos del llúpol en cerveseria. L’objectiu és proporcionar informació tècnica i sectorial que pugui resultar d’utilitat a l’hora de valorar les possibilitats de producció d’aquest cultiu i les seves singularitats.

Aquest Dossier Tècnic vol aportar informació sobre els principals aspectes del maneig i la producció del cultiu

Des del 2014 que van aparèixer les primeres plantacions de llúpol a Catalunya fins ara, la superfície no ha parat de créixer. Aquest increment es vincula a un important desenvolupament de la fabrica­ció i del consum de cervesa artesanal d’àmbit local. La necessitat del sector productiu d’experimentar amb nous aromes i sabors per donar sortida a noves variants de cervesa,  ha provocat que el llúpol esdevin­gui un cultiu alternatiu i d’interès per a la producció autòctona al territori. 

Aquest Dossier Tècnic vol, doncs, aportar informació sobre els principals as­pectes del maneig i la producció que cal tenir en compte per al cultiu, i fa una aproximació a les possibilitats agronòmiques i edafoclimatològiques d’adaptació d’aquest cul­tiu a Catalunya, on, entre altres punts, s’exposen els resultats de la plantació experimental DACC-IRTA de llúpol a Olius (Solsonès) durant els últims anys. A continuació, es presenta un resum sobre l’ordenació del sector en base a la normativa de certificació dels productes de llúpol, a l’organització de productors/es i a les línies d’ajuda per a l’establiment de noves plantacions i millora de les existents, i també una exposició sobre els diferents usos del llúpol, princi­palment en la indústria cervesera.

Finalment, el Dossier inclou una entrevista a Quiònia Pujol Sabaté, pro­ductora de llúpol i fabricant de cervesa artesana ecològica a la Cooperativa Lo Vilot Farm Brewery, on comparteix ex­periències i consells per al sector.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

Font: DACC