AJUTS | 15/12/2002  Ruralcat

La Generalitat destina 89 milions d¿euros a conreus herbacis i lleguminoses

El Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) ha començat a abonar els 88.919.398 d¿euros dels pagaments derivats de la PAC corresponents als ajuts per a conreus herbacis i lleguminoses. D'aquests ajuts en són beneficiaris 26.507 productors catalans.

El DARP va començar a fer efectius divendres passat els pagaments derivats de la Política Agrària Comuna (PAC) corresponents als ajuts per a conreus herbacis i per a lleguminoses en base a l¿ajut a superfícies per a cereals, oleaginoses, proteaginoses, lleguminoses de gra, lli i arròs, en aplicació del reglament (CE) núm. 1251/99 del Consell de 17 de maig de 2001 pel qual s¿estableix un règim d¿ajuda als productors de determinats cultius herbacis, el Reglament (CE) núm. 3072/95 del Consell de 22 de desembre de 1995, que estableix l¿organització comú del mercat de l¿arròs, i el R (CE) núm. 1644/96 de la Comissió del 30 de juliol de 1996, pel qual s¿estableixen les disposicions d¿aplicació relatives a determinades lleguminoses de gra.

La superfície per a la qual els pagesos han sol·licitat l'ajut ha d'estar dedicada a la producció de qualsevol dels productes inclosos en les categories de cereals, oleaginoses, proteaginoses, lleguminoses de gra, lli i arròs. Els imports definitius establerts per a Catalunya en la campanya 2002/2003 (collita 2002) són: cereals, 63 euros per tona; blat de moro de regadiu, 63,00 euros per tona (aplicant el coeficient de penalització 0.8126 per sobrepassament de superfície base); oleaginoses, 63 euros per tona; proteaginoses,72,50 euros per tona; lli no tèxtil, lli tèxtil i cànem, 63 euros per tona; blat dur 138,90 euros per ha com a ajut especial. Pel que fa a les lleguminoses en gra els ajuts són de 181 euros hectàrea per les llenties i els cigrons i de 150,52 euros hectàrea per les veçes, els erbs i altres lleguminoses. Pel que fa a l¿arròs l¿import és de 215,98 euros per hectàrea.

Els imports unitaris s¿hauran de multiplicar pel rendiment comarcal expressat en el Pla de Regionalització.

Aquest ajuts representen un total de 88.919.398 euros i en són beneficiaris 26.507 productors catalans.

Demarcació Barcelona (4.928 explotacions): 16.688.774,68 ¿

Demarcació Girona (3.827 explotacions): 15.165.124,06 ¿

Demarcació Lleida (13.752 explotacions): 48.269.925,49 ¿

Demarcació Tarragona (1.035 explotacions): 4.228.147,07 ¿

Demarcació Terres de l¿Ebre (2965 explotacions): 4.567.426,82 ¿

El més llegit

Collita i risc d’incendis. Què cal tenir en compte?

Publicat el nou Reial Decret 306/2020, d’11 de febrer d’ordenació porcina

Les Escoles Agràries obren un nou període d'inscripció a partir del 2 de juny